Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128385 nr. 202

28 385 Evaluatie Meststoffenwet

Nr. 202 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2011

Op 12 januari jongstleden bereikte mij het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van de stand van zaken met betrekking tot de problematiek rond mesttransport naar Duitsland (28385–198/2011D00899). Die zal ik in deze brief uiteenzetten.

Druksterilisatie bij export naar deelstaten

Op 14 december 2010 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het feit dat de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen druksterilisatie in hun regelgeving verplicht gesteld hebben voor geïmporteerde mest, met uitzondering van droge pluimvee- en paardenmest (kamerstuk 28 385, nr. 198). Deze eis heeft grote consequenties voor mestexport vanuit Nederland. De invoering van deze verplichting hangt samen met de mogelijke insleep van ziektekiemen via mest. Duitsland heeft echter aangegeven dat deze besluiten ook samenhangen met negatieve beeldvorming in Duitse media over Nederlandse mesttransporten. Ook is vernomen dat ondanks bereidheid tot samenwerking en nader overleg ontstane beelden niet gemakkelijk weg te nemen zijn.

Brief aan Duitse ambtsgenoten

Op 16 december 2010 heb ik mijn ambtsgenoten in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen een brief gestuurd, waarin ik mijn begrip uit voor hun zorgen met betrekking tot toezicht en controle op mesttransporten vanuit Nederland. Ik geef verder aan dat ik met het oog op de verbetering van het toezicht op grensoverschrijdende mesttransporten graag nauwer met hen zou willen samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving, om die zorgen weg te nemen. De nieuwe applicatie Client mest export kan in dit verband dienstig zijn. Ook hebben intussen diverse bilaterale gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden om mogelijke oplossingen van deze problematiek te bespreken.

Vervolg

Zoals ik in mijn brief aan mijn Duitse ambtsgenoten aangegeven heb, hoop ik hen tijdens de Grüne Woche (vanaf 21 januari aanstaande) over dit onderwerp te spreken.

Daarnaast is het mijn inzet om op korte termijn een meer technisch-inhoudelijk gesprek over dit onderwerp aan te gaan op hoogambtelijk niveau. In dit gesprek zal verkend worden, in hoeverre wij aan de Duitse zorgen tegemoet kunnen komen. Ik zal u over de uitkomst daarvan zo spoedig mogelijk informeren. Voorts is het van groot belang dat de sector haar verantwoordelijkheid in deze neemt door zich strikt aan de regels rondom verantwoording van mesttransporten te houden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker