Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028385 nr. 184

28 385 Evaluatie Meststoffenwet

Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2010

Met deze brief bied ik u het rapport «Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte; opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015» (rapport 2010.085.HD)1 aan. Dit rapport is opgesteld door Capgemini Consulting, in samenwerking met Alterra Wageningen-UR. Ik heb uw Kamer bij meerdere gelegenheden melding gedaan over dit onderzoek, onder meer in de nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Meststoffenwet (differentiatie fosfaatgebruiksnorm) (Kamerstukken II, 31 945, nr. 6).

Met het expireren van het stelsel van dierrechten en de afschaffing van de melkquotering, beide in 2015, dient bezien te worden of, en zo ja welke, sturingsinstrumenten noodzakelijk zijn om te bereiken dat de veehouderij binnen de milieugebruiksruimte blijft.

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag heb ik op 3 maart 2009 een «aankondiging van een opdracht» gedaan in het supplement van het publicatieblad van de Europese Gemeenschap (onder nummer 2009/S 42-061491). Op basis van de gestelde criteria is de opdracht gegund aan Capgemini Consulting.

Hoofddoel van de studie was opties te formuleren voor sturingsinstrumenten voor het reguleren van de Nederlandse veehouderij. De uitkomsten van de studie dienen als hulpmiddel voor een maatschappelijke discussie over de grenzen aan de groei van de veehouderij en mogelijke sturingsinstrumenten om deze grenzen te waarborgen.

De beleidsreactie op dit rapport laat ik over aan het volgend kabinet.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.