28 385
Evaluatie Meststoffenwet

nr. 101
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2007

In vervolg op het AO van 6 december jl. bericht ik u als volgt.

Tijdens het AO heb ik aangegeven dat het noodzakelijk is de ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, waarmee de voorgenomen aanscherpingen van het derde actieprogamma van de Nitraatrichtlijn worden geëffectueerd, tijdig voor te publiceren met het oog op inwerkingtreding per 1 februari 2008. Dit in verband met de start van het uitrijdseizoen per die datum.

Ik heb ook aangegeven dat de achtergrond van deze voorpublicatie het Verdrag van Aarhus vormt, dat ertoe verplicht om burgers inspraak te geven bij de voorbereiding van algemeen verbindende voorschriften die milieunormen bevatten.

Het gaat hierbij dus niet om een zogenaamde voorhangbepaling, waarbij het draait om betrokkenheid van het parlement bij de totstandkoming van lagere regelgeving.

Rekening houdend met de door de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven inspraaktermijn, die overigens in tegenstelling tot wat ik u eerder berichtte geen 4 maar 6 weken bedraagt, acht ik het noodzakelijk de ontwerpregeling op de kortst mogelijke termijn voor te publiceren, om te voorkomen dat de uiteindelijke vaststelling van de regeling eerst na 1 februari 2008 plaatsvindt.

Uitgaande van een termijn van 6 weken voor inspraak, dient de ontwerpregeling uiterlijk 17 december a.s. voorgepubliceerd te worden. De termijn van 6 weken verstrijkt dan op 28 januari a.s., dit is tevens de uiterste termijn waarop de definitieve tekst van de regeling aan de Staatscourant kan worden aangeboden met het oog op publicatie voor 1 februari 2008.

Met nadruk stel ik vast dat deze voorpublicatie uiteraard op geen enkele wijze vooruitloopt op de afronding van de discussie met Uw Kamer.

Bij de vaststelling van de definitieve tekst van de regeling zal ik rekening houden met de uitkomsten van het overleg met Uw Kamer. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de reacties die ik van burgers en ondernemers naar aanleiding van de inspraakronde zal ontvangen.

Voorpublicatie van de ontwerpregeling heeft dan ook louter een procedurele achtergrond.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven