28 385
Evaluatie Meststoffenwet

nr. 100
MOTIE VAN HET LID POLDERMAN

Voorgesteld 13 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mest een probleem is door de kwantiteit en de daarmee samenhangende omvang van de veestapel;

constaterende, dat de kwaliteit en samenstelling van het voer en in het algemeen de wijze van bedrijfsvoering de kwaliteit van de mest beïnvloedt;

constaterende, dat er verschillende (collectieven van) agrariërs zijn die willen werken met een andere kwaliteit mest, die ook zonder negatieve milieueffecten als bodemverbeteraar kan worden gebruikt;

verzoekt de regering in overleg met betrokken boerenorganisaties ontheffing te verlenen voor experimenten met verschillende gesloten kringloopsystemen en, indien deze succesvol zijn, te komen tot een geborgd certificeringsysteem voor deze manier van bedrijfsvoering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Polderman

Naar boven