28 385
Evaluatie Meststoffenwet

nr. 10
MOTIE VAN HET LID VAN DEN BRINK C.S.

Voorgesteld 26 november 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de begin- en eindvoorraden van stikstof en fosfaat in voer en mest niet meegenomen mogen worden in Minas;

constaterende, dat er van overheidswege jarenlang op aangedrongen is dat veehouders voldoende opslagcapaciteit voor de mineralen creëren met als achtergrond dat de mineralen op het juiste moment en rekening houdend met de weersomstandigheden aan de planten kunnen worden toegediend;

van mening, dat dit juiste moment in Nederland in ieder geval niet op 1 januari ligt en derhalve altijd sprake is van voorraadvorming;

voorts van mening, dat hier sprake is van een omissie in de wetgeving;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat bij aangifte van Minas de bovengenoemde mineralenvoorraden kunnen worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Brink

Koopmans

Teeven

Van der Vlies

W. de Jong

Van Dijke

Oplaat

Naar boven