Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201628345 nr. 166

28 345 Aanpak huiselijk geweld

31 839 Jeugdzorg

Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2016

Uw Kamer heeft mij verzocht om binnen twee weken te laten weten wat de stand van zaken is inzake de wachtlijsten bij Veilig Thuis Gelderland Zuid. Tevens is gevraagd om een reactie op het bericht dat de wethouder van Nijmegen heeft verzocht de campagne om geweld in huiselijke kring te melden, stop te zetten dan wel te doseren. Ik voldoe graag aan deze verzoeken.

Op 22 april 2016 hebben de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Veilig Thuis Gelderland Zuid voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De instelling is hierover zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd (zie bijlage 1)1. De hoofdinspecteur heeft mij daarover bericht.

Het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland Zuid heeft aangekondigd onmiddellijk maatregelen te zullen treffen (zie bijlage 2 voor het persbericht en de reactie van GGD Gelderland Zuid van 27 april 2016 die is gevoegd bij de brief van de Inspectie in bijlage 1)2. Er wordt extra personeel aangetrokken om de wachtlijsten weg te werken.

Het verscherpt toezicht houdt in dat de inspecties nauwkeurig monitoren of de aangekondigde verbetermaatregelen (verder) worden uitgevoerd en geborgd. Tevens gaan zij na of Veilig Thuis Gelderland Zuid ook anderszins de noodzakelijke stappen neemt. De Inspecties zullen binnen de periode van verscherpt toezicht aangekondigd en onaangekondigd bezoeken brengen. Daarnaast verwachten zij van Veilig Thuis Gelderland Zuid, naast de tweewekelijkse informatie over de wachtlijst en caseload, maandelijks een voortgangsrapportage over de ingezette verbetermaatregelen.

Uiteraard ben ik bezorgd over de situatie in Gelderland Zuid. Ik zal hierover nauw contact houden met de inspecties. Daarnaast is de heer Sprokkereef door de VNG, gefinancierd door de Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en mij, aangesteld om de Veilig Thuis-organisaties op orde te brengen. Ik heb hem gevraagd de voortgang intensief te volgen en waar nodig en gewenst zijn expertise in te zetten de verbetermaatregelen bij Veilig Thuis Gelderland Zuid tot stand te laten brengen. Als in de loop van de periode van het verscherpt toezicht dit nodig mocht blijken, zal hij niet alleen Veilig Thuis Gelderland Zuid, maar ook de gemeenten in de betreffende regio adviseren over (hun rol in) het verbetertraject. Ook hij zal mij op de hoogte houden.

Hiermee zijn op dit moment maatregelen genomen om te zorgen dat Veilig Thuis Gelderland Zuid op niveau gaat functioneren. In de voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) die tijdig voor het geplande Algemeen Overleg (AO) van 29 juni aanstaande naar uw Kamer zal worden gezonden, zal ik ingaan op de inspanningen van gemeenten en rijk om de Veilig Thuis-organisaties, waaronder Veilig Thuis Gelderland Zuid, op orde te krijgen.

Over de oproep om de overheidscampagne «Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor» te staken of op te schorten wil ik het volgende zeggen. Doel van de campagne is mensen bij (vermoedens van) geweld in huiselijke kring te activeren om de cirkel van geweld te doorbreken. Dit is en blijft van belang. De campagne wordt, net als vorig jaar, in verschillende periodes gedurende het jaar gevoerd. Zo zijn in maart 2016 de tv- en radiospotjes uitgezonden. In juni 2016 start een deelcampagne gericht op financiële uitbuiting in het kader van ouderenmishandeling. Wel is het belangrijk dat de Veilig Thuis-organisaties tijdig op de hoogte zijn van de planning, zodat zij goed kunnen anticiperen op eventueel extra werk dat de campagne voor hen met zich meebrengt. Daarover voer ik goed overleg met het netwerk van de Veilig Thuis-organisaties.

In de bovengenoemde voortgangsrapportage over GIA zal ook een reactie worden gegeven op het Manifest van de Kring van Veiligheid, conform het verzoek van uw Kamer van 26 april 2016. Ook zal ik kort de stand van zaken bespreken van het traject inzake de aanscherping van de meldcode. Na de zomer wordt uw Kamer hierover uitgebreider geïnformeerd. Ten slotte is gevraagd om een reactie op de tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM). De NRM heeft desgevraagd aangegeven dat deze rapportage op zijn vroegst in de loop van september 2016 beschikbaar is. Daarna volgt een reactie van de Minister van VenJ en mij.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl