Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828325 nr. 173

28 325 Bouwregelgeving

Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2018

Op 24 april 2018 heeft u mij geïnformeerd dat de Tweede Kamer voornemens is een debat te voeren naar aanleiding van het bericht «Geen duidelijkheid over waar risicovloeren liggen» (AD, 21 april 2018). Vooruitlopend op dit debat heeft u gevraagd om een brief (Handelingen II 2017/18, nr. 77, item 37). In deze brief informeer ik u over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport op 27 mei 2017 en de stand van zaken van het onderzoek bij bestaande gebouwen.

Informatiedocument Beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

Op 25 september 2017 zijn de onderzoeksrapporten over de instorting van de parkeergarage (27 mei 2017) gepubliceerd door Airport Eindhoven en de aannemer BAM. De vloer van de parkeergarage Eindhoven Airport was opgebouwd uit betonnen breedplaten met een ter plekke gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen was niet goed. Ook speelde het legpatroon van de platen een rol, in combinatie met de grote afstand tussen de kolommen waarop de vloeren rustten. Omdat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met soortgelijke materialen en constructies, is door mijn ambtsvoorganger direct actie genomen.1 Hij heeft prof. S. Wijte (TU Eindhoven/Adviesbureau Hageman) een informatiedocument voor de beoordeling van bestaande gebouwen op laten stellen dat op 9 oktober 2017 is gepubliceerd. Uw Kamer is hierover geïnformeerd op 10 oktober 2017 (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 163).

Het informatiedocument is opgesteld in samenspraak met een klankbordgroep waarin deskundigen en vertegenwoordigers van bij deze problematiek betrokken partijen zitting hebben. Dit zijn TNO, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, VN-constructeurs, Bond Federatie van Betonfabrikanten, Vereniging Institutionele Beleggers Vastgoed Nederland, TU-Delft, Aedes, het Rijksvastgoedbedrijf en Adviesbureau Hageman. De klankbordgroep komt sinds oktober 2017 onder voorzitterschap van mijn ministerie periodiek bij elkaar om de ervaringen met het informatiedocument en de voortgang van de verschillende acties te bespreken.

Onderzoek bestaande gebouwen

Het informatiedocument is door mijn ambtsvoorganger op 9 oktober 2017 gestuurd aan de gemeenten met het verzoek toe te zien dat eigenaren van de betreffende gebouwen onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast is het informatiedocument in een open brief gestuurd aan bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers van breedplaten met het verzoek om beschikbare informatie zoveel mogelijk te delen met de eigenaren en de gemeenten, zodat een snelle beoordeling van de gebouwen kan plaatsvinden. Op basis van de eerste ervaringen is op verzoek van de klankbordgroep een nadere toelichting bij het informatiedocument opgesteld, waaronder ook rekenvoorbeelden en informatie over proefbelastingen. Deze toelichting is op 22 december 2017 gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl en overgenomen op websites van leden van de klankbordgroep.

De brief aan de gemeenten is in lijn met de verantwoordelijkheden die volgen uit de Woningwet voor de veiligheid van bestaande bouwwerken. Eigenaren zijn primair zelf verantwoordelijk dat hun gebouw veilig is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop en kunnen aan eigenaren vragen onderzoek uit te voeren.

Volgens schattingen van de klankbordgroep hebben enkele honderden gebouwen vloeren die lijken op de parkeergarage Eindhoven Airport. Dit zijn gebouwen met breedplaatvloeren met glad zelfverdichtend beton die worden ondersteund door kolommen. Bij een klein deel van deze gebouwen zal sprake zijn van risico’s waarbij direct maatregelen nodig zijn zoals het verstevigen van het gebouw of het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. Het algemene beeld van de klankbordgroep is dat de meeste gebouwen met veiligheidsproblemen nu in beeld zijn. In aanvulling hierop heb ik op verzoek van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland aan leveranciers van breedplaten van glad zelfverdichtend beton gevraagd adressenlijsten beschikbaar te stellen, zodat zij kunnen checken of er nog gebouweigenaren zijn die nog niet benaderd zijn. Degenen die nog geen informatie hebben geleverd zijn hierover gerappelleerd en het ministerie is in overleg om deze informatie alsnog te verkrijgen. Er wordt door mij geen landelijke registratie bijgehouden van de gebouwen die worden of zijn onderzocht. Het is aan gemeenten zelf om invulling te geven aan het toezicht.

Over de onderzoeken bij rijksgebouwen heeft mijn collega Knops uw Kamer op 9 april 2018 geïnformeerd (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1701).

Vervolgacties

Het informatiedocument is erop gericht om gebouwen met breedplaatvloeren die risicovol kunnen zijn te traceren en beoordelen, en daarbij indien nodig maatregelen te nemen. Een definitieve beoordeling of gebouwen aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen kan worden uitgevoerd, nadat er nieuwe rekenregels zijn opgesteld. Ter voorbereiding en onderbouwing hiervan worden op dit moment materiaalonderzoeken uitgevoerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Afstemming over dit onderzoekstraject vindt plaats in de klankbordgroep. Deze rekenregels zullen naar verwachting voor eind 2018 beschikbaar zijn.

Het informatiedocument geeft geen informatie over hoe gebouwen kunnen worden versterkt. Hiervoor dragen marktpartijen en deskundigen zelf oplossingen aan, en voeren deze inmiddels ook uit. Door de branchevereniging van de constructeurs (VN-constructeurs) is het initiatief genomen om te komen tot een meer landelijk afstemming van versterkingsoplossingen in samenspraak met onder andere de VBWTN en Bouwend Nederland. Het voornemen van VN-constructeurs is om te komen tot een «handreiking versterkingsmaatregelen». Ik ben in overleg met VN-Constructeurs om een subsidie te verlenen voor deze activiteiten.

Resumerend

Bovenstaand heb ik uiteengezet welke acties mijn ambtsvoorganger en ik hebben genomen om de problematiek van de breedplaatvloeren bij bestaande gebouwen aan te pakken. Er is landelijke regie genomen voor de wijze van onderzoek. Dit door het opstellen van het informatiedocument en laten uitvoeren van onderzoek om te komen tot nadere rekenregels. Dit is en wordt gedaan in goede afstemming met alle betrokken partijen. Het daadwerkelijk beoordelen van afzonderlijke gebouwen is conform de verantwoordelijkheden in de Woningwet aan gebouweigenaren en gemeenten. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal ik de Tweede Kamer hierover informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Uw Kamer is hierover geïnformeerd op 26 september 2017 (Kamerstuk 28 325, nr. 166).