Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828325 nr. 166

28 325 Bouwregelgeving

Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2017

Maandag 25 september 2017 zijn door Airport Eindhoven en BAM twee onderzoeksrapporten gepubliceerd over het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten. Ik neem deze signalen zeer serieus en heb daarom actie genomen opdat veiligheidsrisico’s bij andere gebouwen zowel mogelijk kunnen worden uitgesloten.

Ik heb gisteren alle gemeenten een brief gestuurd waarin ik hen oproep om bij vergunningverlening voor nieuwbouw goed op dit risico te letten. Verder heb ik hen gevraagd te inventariseren bij welke recent opgeleverde gebouwen een vergelijkbare constructie is toegepast. Zelf laat ik op korte termijn een informatiedocument opstellen voor de beoordeling van bestaande gebouwen. In de bijlage treft u de brief aan de gemeenten aan1. Voorts heb ik de stichting NEN gevraagd om te bezien of de toelichting op de NEN-norm voor dit soort betonconstructies verduidelijking behoeft.

Morgen vindt op mijn ministerie een eerste gesprek plaats over het informatiedocument. Het opstellen hiervan kost enige tijd omdat het een complexe materie betreft waarbij de inbreng van diverse deskundigen en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland noodzakelijk is. Ik verwacht een eerste versie binnen enkele weken gereed te hebben. Ondertussen kunnen gemeenten hun inventarisatie naar recent opgeleverde gebouwen uitvoeren. Nadat het informatiedocument gereed is, kan op basis hiervan een eerste beoordeling van mogelijk risicovolle gebouwen plaatsvinden. Deze beoordeling van bestaande gebouwen is maatwerk en zal op lokaal niveau door de eigenaar en gemeente moeten worden uitgevoerd.

Ik zal de Tweede Kamer over de voortgang en uitwerking van de acties op de hoogte houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl