28 286 Dierenwelzijn

Nr. 541 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december2011

In vervolg op mijn brief van 21 juni 2011 (Kamerstukken II 2010/2011, 28 286, nr. 519) informeer ik u over de stand van zaken van het uitfaseren van het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens.

In de nota dierenwelzijn en diergezondheid, die ik binnenkort aan uw Kamer zal sturen, is het welzijnsvriendelijk doden van dieren één van mijn speerpunten. Hieronder valt ook het bedwelmen en doden van vleeskuikens.

Het waterbad is een wereldwijd gebruikte methode voor het bedwelmen van vleeskuikens op het slachthuis. Het door mijn voorganger geïnitieerd onderzoek heeft aangetoond dat het waterbad als bedwelmingsmethode van vleeskuikens niet voldoet omdat effectieve bedwelming met het waterbad zonder aantasting van de vleeskwaliteit, niet goed mogelijk is. Twee jaar geleden is gestart met de ontwikkeling van de head-only-methode en dat is een kansrijk alternatief gebleken (effectieve bedwelming en geen aantasting vleeskwaliteit). Daarop is in overleg met de vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie (NEPLUVI) besloten om het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens in Nederland uit te faseren.

In de Regeling doden van dieren is opgenomen dat per 1 januari 2012 elektrische parameters worden aangescherpt. Hierdoor worden vleeskuikens effectiever bedwelmd en verbetert het welzijn. De geplande aanscherping hield verband met de verwachting dat er een geschikt alternatief zou zijn dat dan ook breed zou zijn geïmplementeerd. Gelet op de tegenvallende testresultaten van de head-only-methode is dit te optimistisch gebleken. Het doorzetten van de geplande aanscherping zonder alternatief en zonder voldoende tijd voor de sector om te kunnen omschakelen, heeft naar verwachting een negatief effect op het dierenwelzijn. Door de geplande aanscherping ontstaat namelijk aanzienlijke productschade (puntbloedingen). Verwachting is dat de slacht van vleeskuikens zich als gevolg hiervan verplaatst naar het buitenland.

Dit kan, naast de economische schade, nadelige gevolgen voor het welzijn van de vleeskuikens hebben door bijvoorbeeld toename van de transporttijd en omdat elders de waterbad-bedwelmingsmethode nog lang gangbaar zal zijn.

Het systeem is gereed om in productie genomen te kunnen worden. Rekening houdend met de productiesnelheid en inbouwtijd van de nieuwe methode is de verwachting dat de uitfasering per 1 september voltooid kan zijn.

Op grond van het bovenstaande zal ik het aanscherpen van de elektrische parameters niet per 1 januari a.s. in laten gaan, maar per 1 september 2012. Deze nieuwe uiterste termijn zal in de herziene regeling worden opgenomen.

Door de uitfasering van het waterbad en de introductie van genoemde nieuwe methode loopt Nederland wereldwijd voorop. Het welzijn van vleeskuikens tijdens het doden zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Er kunnen nog meer stappen worden gezet bij het verbeteren van het welzijn tijdens het dodingsproces, bijvoorbeeld bedwelming in de fase vóór het ophangen van de vleeskuikens. Ik heb er vertrouwen in dat de sector doorgaat met de ontwikkeling hiervan en dus ook bij het vervolg zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven