Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228243 nr. 17

28 243
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

nr. 17
MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 3 juli 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de dualisering van het lokale bestuur thans in alle gemeenten aan de orde is;

voorts overwegende, dat diverse gemeenteraden in de geest van dualisme en de wettelijke verplichtingen aan de slag zijn of gaan met de griffiersfunctie, de ambtelijke ondersteuning, de rekenkamerfunctie en het onderzoeksrecht;

voorts overwegende, dat voor landelijk opgelegde taken ook een dekkende financiële rijksbijdrage gewenst is;

spreekt uit, dat dergelijke initiatieven een positieve stimulans van het Rijk behoeven, ook indien de invoering van deze instrumenten wettelijk nog niet verplicht is;

verzoekt de regering om gemeenten die vooruitlopen op de wettelijke bepalingen, financieel te compenseren en daarvoor voorstellen te doen bij de begroting van Binnenlandse Zaken voor 2003,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Noorman-den Uyl

Jense

Van der Ham