Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228243 nr. 15

28 243
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 3 juli 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IX wordt vóór onderdeel A een nieuw onderdeel A ingevoegd, dat luidt:

A

In artikel I, onderdeel ZZ, wordt artikel 100 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

2. Een secretaris is niet tevens griffier.

Toelichting

In het duale bestuursstelsel is een zelfstandige ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad van essentieel belang voor de versterking van de positie van de gemeenteraad. Het is dan ook van groot belang wettelijk vast te leggen dat de functies van raadsgriffier en gemeentesecretaris niet door één en dezelfde persoon kunnen worden vervuld. Dit amendement verankert deze incompatibiliteit in de Gemeentewet.

Dit amendement betreft een wijziging van artikel I, onderdeel ZZ, van de Wet dualisering gemeentebestuur. Onderdeel ZZ bevat een wijziging van de artikelen 100 e.v. van de Gemeentewet. Het onderdeel is momenteel nog niet in werking getreden, doch zal gelijk met dit wetsvoorstel in werking treden. Dit heeft te maken met het in dit wetsvoorstel (artikel IX, onderdeel A) opgenomen artikel VIb van de Wet dualisering gemeentebestuur dat gemeenten verplicht om vóór 7 maart 2003 de griffier te benoemen. Zolang er voor die datum geen griffier is benoemd, zal de secretaris zowel de secretarisfunctie als de griffiersfunctie vervullen. Wordt er een griffier benoemd, dan zal deze niet tevens de secretaris kunnen zijn. Het is gelet op het voorgaande niet nodig een specifieke overgangsregeling te treffen.

Noorman-den Uyl