Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228243 nr. 13

28 243
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID SPIES

Ontvangen 2 juli 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

I

Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel Ca ingevoegd, dat luidt:

Ca

Aan artikel 23 wordt een lid toegevoegd, dat luidt:

5. De raad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar. De raad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 25 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang.

II

Aan onderdeel G wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt:

3. In het vijfde lid wordt «en in artikel 21, tweede lid,» vervangen door «, in artikel 21, tweede lid,» en wordt aan het slot van het lid ingevoegd: en in artikel 23, vijfde lid, voor «artikel 25» wordt gelezen «artikel 86».

III

Onderdeel H komt als volgt te luiden:

H

Artikel 83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de komma na het woord «instellen».

2. In het vierde lid wordt «en 23»vervangen door: en 23, eerste tot en met vierde lid».

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat de besluitenlijsten van raads(commissie)vergaderingen openbaar gemaakt worden. Dit geldt zowel voor openbare als voor besloten vergaderingen. Daartoe wordt in artikel 23 van de Gemeentewet een zelfde bepaling opgenomen als voor de openbaarmaking van de besluitenlijsten van het college (vgl. artikel IV, onderdeel F, van het wetsvoorstel). Artikel 23 van de Gemeentewet heeft betrekking op de raadsvergaderingen. Doordat artikel 23 van overeenkomstige toepassing is op raadscommissievergaderingen en deelraadsvergaderingen (zie de artikelen 82, vijfde lid, en 92, tweede lid, van de Gemeentewet) , geldt de verplichting tot openbaarmaking van de besluitenlijst ook voor raadscommissievergaderingen en deelraadsvergaderingen. Door het derde onderdeel geldt de verplichting tot openbaarmaking van de besluitenlijst niet voor bestuurscommissies.

Spies