Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228243 nr. 12

28 243
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID TE VELDHUIS

Ontvangen 28 juni 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na Artikel IV, onderdeel F, wordt een nieuw onderdeel Fa ingevoegd, dat luidt:

Fa

Artikel 61, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin vervalt de zinsnede: uit zijn midden.

2. Na de eerste volzin wordt een volzin ingevoegd, die luidt:

De vertrouwenscommissie bestaat uit leden van de raad en uit wethouders.

Toelichting

In verband met de nieuwe dualistische structuur is het merkwaardig dat alleen het orgaan gemeenteraad een recht van aanbeveling krijgt voor de benoeming van, nota bene, een bestuursorgaan. De burgemeester maakt deel uit van het College van B. en W. en werkt in de praktijk vooral met de wethouders samen. Alleen een recht van advies voor wethouders aan de vertrouwenscommissie, zoals de Regering voorstelt, is te mager. Het amendement regelt dat zowel leden van de raad als wethouders deel uit maken van de vertrouwenscommissie.

Te Veldhuis