Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 136

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2012

Hierbij doe ik uw Kamer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 toekomen 1).

In het jaarverslag 2011 zijn de toezeggingen van mijn ambtsvoorganger uit het AO staatsdeelnemingen van 10 april 2012 (Kamerstuk 28 165, nr. 133), waar onder andere het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2010 (Kamerstuk 28 165, nr. 131) werd behandeld, verwerkt.

Ten eerste is toegezegd om in dit jaarverslag uitgebreider in te gaan op de publieke belangen bij staatsdeelnemingen. In hoofdstuk 3 «Staatsdeelnemingenbeleid» is daarom een aparte paragraaf opgenomen over de plaats van het publieke belang in het staatsdeelnemingenbeleid. Daarnaast wordt in hoofdstuk 5 «Staatsdeelnemingen onder de loep» het met de betreffende deelneming gemoeide publieke belang en de wijze waarop het is geborgd genoemd.

Ten tweede heeft mijn voorganger toegezegd om in dit jaarverslag expliciet op te nemen bij welke deelnemingen privatisering door het toenmalige kabinet werd overwogen. In paragraaf 3.4 wordt het afwegingskader geschetst om tot het besluit te komen of privatisering aan de orde kan zijn. Dit jaarverslag is vanzelfsprekend terugkijkend, daarom wordt voor iedere deelneming waar over (deel)privatisering werd nagedacht een toelichting gegeven op de overwegingen hieromtrent. Gezien de recente start van het kabinet zal ik later bij uw Kamer terugkomen op het deelnemingenbeleid, waaronder het vraagstuk van privatisering.

Ten derde wordt in deze editie van het jaarverslag, op verzoek van uw Kamer, eenmalig aandacht besteed aan de wijze waarop staatsdeelnemingen bij niet-bestuurders omgaan met variabele beloningen. Dit kunt u nalezen in paragraaf 3.8.

In lijn met een eerdere toezegging van mijn ambtsvoorganger zal ik komend jaar het beoordelingskader voor het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen versneld herijken. Deze herijking zal in ieder geval betekenen dat er richtlijnen komen voor variabele beloningen bij Staatsdeelnemingen.

Tenslotte heeft mijn ambtsvoorganger toegezegd deze editie van het Jaarverslag 2011 Beheer Staatsdeelnemingen eerder te laten verschijnen. Afgelopen jaar is het jaarverslag (Kamerstuk 28 165, nr. 131) op 30 januari 2012 naar de Kamer verstuurd. Dit jaarverslag verschijnt zoals u ziet eerder. Ik vertrouw daarmee aan ook deze wens van de Kamer te hebben voldaan.

De minister van Financiën, J. R. V. A. Dijsselbloem

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer