Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027926 nr. 312

27 926 Huurbeleid

Nr. 312 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

In de procedurevergadering van 4 juli jl. heeft uw Kamer gesproken over de brief van de Nationale ombudsman van 14 juni 2019 met betrekking tot de korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag als reactie op mijn brief van 30 april jl. over dat onderwerp. U heeft aangegeven graag de mogelijkheden te vernemen die ik zie voor een (voorlopige) verlenging van de aanvraagtermijn en de vereenvoudiging van de huurtoeslag.

Vooropgesteld, en zoals aangegeven in mijn brief van 30 april jl., deel ik zeker de zorgen van de Nationale ombudsman over groepen kwetsbare burgers. Betaalbaar wonen in een prettige omgeving voor iedereen vergt telkens weer een afweging van belangen en dilemma’s, waarin een taak ligt voor alle betrokken partijen. Ook op de langere termijn moet iedereen in Nederland gelijke kansen hebben op prettig en betaalbaar kunnen wonen.

De regeling in de huurtoeslag waarbij bepaalde inkomensbestanddelen buiten beschouwing kunnen worden gelaten, vloeit voort uit de voor 2006 bestaande huursubsidie. In 2006 is deze regeling als overgangsrecht in de huurtoeslag opgenomen. Per 1 januari 2020 vervallen de harde inkomensgrenzen in de huurtoeslag, hierdoor zullen huishoudens die net de inkomensgrens overschrijden niet meer direct met het verlies van de volledige huurtoeslag worden geconfronteerd. De maximale consequenties van het geen beroep (kunnen) doen op het buiten beschouwing laten van bepaalde inkomensbestanddelen worden daarmee beperkt.

Dit neemt niet weg dat ik er aan hecht dat mensen, met name financieel kwetsbare burgers, die voor matiging van lasten in aanmerking komen, deze ook daadwerkelijk ontvangen. Specifieke informatie over het buiten beschouwing laten van onder meer het afgekochte kleine pensioen in het toetsingsinkomen voor de huurtoeslag staat op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Van de kant van de overheid blijven we ons dan ook continue inspannen om de informatievoorziening van onze kant zo volledig en actueel mogelijk te houden.

Het traject «Maatwerk in Dienstverlening» van de secretarissen-generaal, uitgevoerd door ABD Topconsult heeft ook aandacht voor de hier geschetste problematiek.

Ik ga, mede op basis van de bevindingen uit dit traject, in overleg met de Staatssecretaris van Financiën bezien welke mogelijkheden er zijn om tot de gevraagde verlenging van de aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag te komen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren