27 926 Huurbeleid

Nr. 254 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten tijdig woonvisies en prestatieafspraken zullen moeten maken;

overwegende dat er van rijkswege onvoldoende beeld is van de voortgang, aard en omvang van de woonvisies;

verzoekt de regering om, in overleg met de VNG het systeem van monitoring van woonvisies en prestatieafspraken verder te ontwikkelen en een inhoudelijke evaluatie ernaar te doen, zodat de Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd kan worden over de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Naar boven