Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127926 nr. 157

27 926 Huurbeleid

Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ontvangen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 18 april 2011.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 18 mei 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2011

Hierbij bied ik U aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel)1. Op dit ontwerpbesluit is de procedure van artikel 46 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte van toepassing. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de voorhangperiode vier weken duurt, te rekenen vanaf het moment van ontvangst van het ontwerpbesluit bij uw Kamer. Het is, gelet op de gewenste inwerkingtreding per 1 juli 2011, helaas niet mogelijk om ingevolge aanwijzing 43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving ten minste drie vierde deel van deze voorhangperiode buiten het meireces van uw Kamer te laten plaatsvinden.

Een eensluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.