27 924 Pachtbeleid

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2010

Hierbij zend ik u het rapport «Prijs van pacht; nadere bezinning op Evenwicht in pachtnormen» dat de Commissie pachtnormen II mij vandaag heeft aangeboden.1 De Commissie heeft dit rapport uitgebracht naar aanleiding van mijn opdracht tot het uitwerken van de gerezen knelpunten en het evalueren van de pachtprijzensystematiek, waarover ik u bij brief van 16 februari 2010 heb geïnformeerd (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 42). Ik ben verheugd dat de Commissie een unaniem advies heeft uitgebracht.

De Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor vereenvoudiging van de pachtprijzensystematiek. Verder stelt zij voor om een nadere studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het invoeren van toeslagen en aftrekposten in relatie tot de productieomstandigheden en naar het functioneren van de pachtnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen. De Commissie zal ter voorbereiding van die nadere studie eind deze maand nog een keer bij elkaar komen. Over de resultaten van het nog te verrichten vervolgonderzoek zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.

Ik kom zo spoedig mogelijk met een inhoudelijke reactie op de bevindingen van de Commissie.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven