27 924
Pachtbeleid

nr. 42
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2010

In reactie op de brief van de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 december 2009, kenmerk 27924-40/2009D63166, bericht ik u het volgende.

In mijn brief van 1 december 2009 (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 40) waarnaar de vaste commissie verwijst, ben ik ingegaan op de uitkomsten van de bijeenkomst waarin het LEI de berekening van de pachtprijzen heeft toegelicht en op hetgeen ik onder meer naar aanleiding van die bijeenkomst met de heer Van Hall heb besproken. Ik heb de commissie bericht dat ik de heer Van Hall heb verzocht nog één keer de leden van de voormalige Commissie pachtnormen bij elkaar te roepen om de gerezen knelpunten in de pachtprijzensystematiek te analyseren en mogelijke oplossingen te verkennen.

De leden van de voormalige Commissie pachtnormen zijn daartoe begin dit jaar bij elkaar geweest. De heer Van Hall heeft mij aangegeven dat de gerezen knelpunten en oplossingen niet in een bijeenkomst kunnen worden uitgewerkt, maar dat hij daarvoor nog een aantal vervolgbijeenkomsten tot eind mei nodig heeft. Omdat de gerezen knelpunten onlosmakelijk verbonden zijn met de onderwerpen die bij de voor dit jaar voorziene evaluatie van de pachtprijzensystematiek worden betrokken, zal de heer Van Hall dan tevens de evaluatie uitvoeren. Hij heeft aangegeven mij eerste helft juni te berichten over de bevindingen.

Gelet hierop wil ik de Commissie opdracht geven tot het uitwerken van de gerezen knelpunten en het evalueren van de pachtprijzensystematiek. Over de bevindingen van de Commissie en het vervolgtraject bericht ik u voor de zomer.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven