27 924 Pachtbeleid

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2010

In reactie op de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 maart 2010, kenmerk 27924-42/2010D14049, bericht ik u het volgende.

In mijn brief van 16 februari 2010 (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 42) heb ik uw Kamer medegedeeld dat ik de Commissie pachtnormen opdracht wil geven tot het uitwerken van een aantal knelpunten in de pachtprijzensystematiek en het evalueren van die systematiek. De heer Van Hall heeft mij aangegeven dat hij daarvoor tot eind mei nodig heeft en dat hij mij eerste helft juni zal berichten over zijn bevindingen.

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste kamercommissie om haar eerder dan die datum en wel uiterlijk 1 mei a.s. hierover te berichten heb ik contact opgenomen met de heer Van Hall. Hij heeft aangegeven dat de Commissie op 28 mei a.s. haar laatste bijeenkomst heeft en dat pas dán de balans wordt opgemaakt. Voor een evenwichtig en zorgvuldig afgewogen advies moet de uitwerking van de knelpunten in de pachtprijzensystematiek in haar geheel worden bezien. Het doen van aanbevelingen over losse onderdelen zou dit ondergraven. Gelet op de tijd die de Commissie nog nodig heeft, is het dan ook niet mogelijk om uiterlijk 1 mei a.s. haar bevindingen te presenteren.

Zoals ik uw Kamer eerder heb toegezegd zal ik haar voor de zomer berichten over de bevindingen van de Commissie pachtnormen en het vervolgtraject.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven