Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927923 nr. 366

27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2019

Met deze brief informeer ik u over de wijze van uitvoering van de met elkaar samenhangende moties van het lid Bruins.1

Beide moties gaan over de kennistoets rekenen-wiskunde die op de pabo in de hoofdfase van de studie wordt afgenomen. In motie met Kamerstuk 27 923, nr. 329 wordt verzocht om actualisering en uitbreiding van oefentoetsen op www.10voordeleraar.nl en in motie met Kamerstuk 27 923, nr. 355 wordt gevraagd om de inzage in de gemaakte toets te versoepelen opdat studenten beter kunnen leren van hun fouten.

De landelijke digitale pabo-kennistoetsen worden gemaakt door vakdocenten van verschillende pabo’s onder begeleiding van 10voordeleraar, de programmaorganisatie van de Vereniging Hogescholen. Hierbij wordt een intensief en vakkundig valideringsproces doorlopen. Hergebruik van toetsitems is daarvan een belangrijk onderdeel. Het openbaar maken van al afgenomen toetsen, bijvoorbeeld als voorbeeldtoets of ter inzage, kent daarom zijn beperkingen.

Met betrekking tot de motie met Kamerstuk 27 923, nr. 329 heb ik u tijdens het VAO leraren afgelopen februari (Handelingen II 2018/19, nr. 52, item 27) laten weten dat het vooral de pabo’s zijn die hun studenten goed op de kennistoetsen moeten voorbereiden. De gevraagde kennis is opgenomen in de – ook door de pabo’s gezamenlijk opgestelde – pabo-kennisbases en kent een duidelijke plaats in de verschillende pabo-curricula. De belangrijkste voorbereiding op de kennistoets vindt daarmee plaats in de opleiding onder begeleiding van de vakdocent. In deze voorbereiding vormt de voorbeeldtoets van 10voordeleraar een beperkt onderdeel van het totaal. Met ingang van het studiejaar 2019–2020 zullen er op de site van 10voordeleraar twee geactualiseerde voorbeeldtoetsen voor rekenen-wiskunde beschikbaar komen.

Voor wat betreft motie met Kamerstuk 27 923, nr. 355 heeft 10voordeleraar samen met de pabo’s de procedures rondom de terugkoppeling van de toetsresultaten tegen het licht gehouden. De pabo’s en 10voordeleraar hebben afgesproken dat het proces van terugkoppeling en inzage vanaf komend studiejaar wordt aangepast.

De schriftelijke terugkoppeling die studenten nu al ontvangen blijft gehandhaafd. Hierin wordt op domeinniveau kenbaar gemaakt welke delen van de toets de student goed heeft gemaakt en welke minder. Deze terugkoppeling geeft input voor de student om met de pabo-vakdocent rekenen-wiskunde van de eigen instelling in gesprek te gaan over verdere voorbereiding.

Waar de inzage voorheen werd gehouden bij 10voordeleraar in Den Haag, zal deze met ingang van 2019–2020 in Utrecht worden georganiseerd. De inzagetijd wordt bovendien verruimd naar twee uur. Bij de inzage zullen zowel medewerkers van 10voordeleraar alsook ten minste een pabo-vakdocent rekenen-wiskunde aanwezig zijn. De studenten kunnen tijdens de inzage hun eigen antwoorden vergelijken met het juiste antwoord. Hierbij kunnen zij gebruikmaken van de inhoudelijke toelichting op het juiste antwoord dat door de toetsmakers is geformuleerd. Aanvullend hierop kunnen de studenten van de aanwezige pabo-vakdocent(en) rekenen-wiskunde verdere uitleg krijgen op vragen waar ze problemen mee ervaren.

Voor de kleine groep studenten die de landelijke toets tien of meer keer niet heeft gehaald wordt met directe ingang de mogelijkheid geboden om de toets na te bespreken met een pabo-vakdocent rekenen-wiskunde van de eigen instelling.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Kamerstuk 27 923, nrs. 329 en 355.