27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 239 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meer zijinstromers nodig zijn om een dreigend tekort aan docenten primair onderwijs te voorkomen;

overwegende dat de huidige subsidie zijinstroom van € 20.000 niet kostendekkend is voor de extra salariskosten gedurende de periode dat de zijinstromer begeleid wordt door een bevoegde leraar;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat vanuit financieel oogpunt nodig is om de regeling subsidie zijinstroom kostendekkend voor scholen te maken en hierover rond de zomer aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Ypma

Rog

Duisenberg

Naar boven