27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2016

In de brief van 21 december jongstleden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt mij verzocht een heldere reactie te geven op de vraag of alle scholen in het primaire onderwijs vanaf 1 januari 2017 kunnen werken met de bepaling zoals opgenomen in mijn brief van 21 december jongstleden, zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn anders dan vermeld in de betreffende brief (Kamerstuk 27 923, nr. 234).

Dat is het geval. Ik ga hierbij uit van de veronderstelling dat gedoeld wordt op de bepaling in de cao PO primair bijzonder onderwijs waarin de ketenbepaling buiten toepassing wordt verklaard voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan in de periode januari tot en met maart voor de duur van ten hoogste 14 dagen in verband met vervanging wegens onvoorzien ziekteverzuim. Voor de huidige leden van de PO Raad zal immers gelden dat de cao op hen van toepassing is, dus ook de hiervoor genoemde bepaling. Voor niet-leden van de PO Raad geldt dat zij zich voor 1 januari 2017 kunnen aanmelden als lid van de PO Raad waardoor ook voor hen de betreffende bepaling zal gelden. Voor schoolbesturen die om hen moverende redenen geen lid worden van de PO Raad geldt dat zij in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die voor vervanging worden aangegaan, de cao PO primair bijzonder onderwijs van toepassing kunnen verklaren (via een incorporatiebeding), zoals vermeld in mijn brief waar de vaste commissie aan refereert. Hierdoor zal op deze arbeidsovereenkomsten de hiervoor genoemde bepaling van toepassing zijn, net als de overige bepalingen in de betreffende cao, waaronder de bepaling die ziet op het verruimen van de ketenbepaling naar zes tijdelijke contracten in drie jaar.

Ten slotte merk ik op dat als de cao PO primair bijzonder onderwijs algemeen verbindend is verklaard, wat de intentie is van betrokken partijen bij de cao, deze automatisch voor elk schoolbestuur zal gelden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven