27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2016

Bij de regeling van werkzaamheden van 20 december jongstleden heeft mevrouw Schouten (CU) mij om een brief verzocht (Handelingen II 2016/17, nr. 37, Regeling van werkzaamheden) ten einde duidelijkheid te verschaffen of de in mijn brief van 16 december jongstleden geschetste oplossing voor de vervangingsproblematiek in het bijzonder onderwijs voor elk schoolbestuur een oplossing biedt (Kamerstuk 27 923, nr. 233).

Van de in voornoemde brief geschetste mogelijkheid tot buiten toepassing verklaren van de ketenbepaling kan in ieder geval gebruik worden gemaakt door alle bij de PO raad aangesloten schoolbesturen. De betreffende cao primair bijzonder onderwijs waarin deze mogelijkheid is opgenomen, is immers voor hen van toepassing. Uit de mij door de PO-Raad ter beschikking gestelde cijfers blijkt dat er 907 schoolbesturen bijzonder onderwijs zijn, waarvan 738 lid zijn van de PO-Raad. Bij hen zijn ongeveer 117.000 werknemers in dienst op een totaal van bijna 126.000 werknemers. Voor 93% van de werknemers is de bepaling in de genoemde cao derhalve direct van toepassing. 169 schoolbesturen (met ongeveer 9.000 werknemers, 7% van het totaal aantal werknemers) zijn geen lid.

Partijen bij de cao PO primair bijzonder onderwijs hebben mij laten weten dat zij de cao, met daarin het buiten toepassing verklaren van de ketenbepaling deze week zullen aanmelden voor algemeen verbindend verklaring. Na algemeen verbindend te zijn verklaard zal de cao automatisch ook van toepassing zijn op niet-leden. Met deze procedure is uiteraard enige tijd gemoeid (6 tot 8 weken). Dat betekent dat niet elk schoolbestuur vanaf 1 januari 2017 automatisch gebruik zal kunnen maken van het buiten toepassing verklaren van de ketenbepaling, tenzij zij zich alsnog aanmelden als lid bij de PO-Raad. Een aantal van hen heeft dat inmiddels ook al gedaan.1 Een andere mogelijkheid is dat in de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor vervanging worden gesloten de cao PO primair bijzonder onderwijs van toepassing wordt verklaard (met een zogenoemd incorperatiebeding). Een praktijk die overigens ook nu al door niet-leden lijkt te worden gehanteerd. Daardoor zal ook de bepaling betreffende het buiten toepassing verklaren van de ketenbepaling, op deze tijdelijke arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn.

Gelet op het voorgaande is mijn conclusie dat het buiten toepassing verklaren van de ketenbepaling, zoals toegelicht in mijn brief van 16 december jongstleden, per 1 januari 2017, al dan niet in afwachting van het algemeen verbindend verklaren van de hiervoor genoemde cao, voor elk schoolbestuur mogelijk is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Het algemeen verbindend verklaren van de cao PO primair bijzonder onderwijs of het

aanmelden als lid bij de PO-Raad laat de bijzondere bepalingen, zoals afgesproken in de cao die van toepassing is op het reformatorisch onderwijs, overigens onverlet.

Naar boven