Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627859 nr. 89

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2016

Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, d.d. 8 december 2015 over de brief van COC Nederland d.d. 9 oktober 2015, kan ik u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als volgt berichten.

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de brief van COC Nederland, waarin een aantal suggesties wordt gedaan met betrekking tot sekseregistratie door de overheid.

Deze suggesties worden inmiddels betrokken bij het lopende interdepartementale onderzoek, dat is aangekondigd in de brief aan uw Kamer d.d. 28 september 2015 (Kamerstuk 27 859, nr. 82).

Onder verwijzing naar het Algemeen Overleg d.d. 18 juni 2015 (Kamerstuk 27 859, nr. 80, blz. 13), teken ik hierbij aan dat in het onderzoek nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn om binnen het kader van de bestaande regelgeving te komen tot vermindering van het aantal malen dat sekseregistratie plaatsvindt alsmede van het aantal malen dat gevraagd wordt om het gegeven «geslacht» te verstrekken.

De suggestie om ook wijziging van wetgeving in het onderzoek te betrekken is prematuur en kan derhalve niet worden overgenomen.

Zoals aangegeven in de eerdere brief, is het voornemen om uw Kamer vóór de zomer van 2016 over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur