Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427859 nr. 70

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2014

In mijn brief van 28 oktober 2013 (Kamerstuk 27 859, nr. 68) heb ik toegezegd uw Kamer regelmatig1 te blijven informeren over de stand van zaken van het programma dat bouwt aan nieuwe technische voorzieningen voor het verstrekken en bijhouden van persoonsgegevens voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Het programma stond in de afgelopen jaren bekend onder de naam Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (mGBA). Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen (wet BRP) in werking getreden, die de wet Gemeentelijke Basisadministratie Personen (wet GBA) heeft vervangen. De naam van het programma is daarmee in lijn gebracht, waarbij is gekozen voor een naam die al gebruikt werd2 in de communicatie met gemeenten over de implementatie van de nieuwe voorzieningen: Operatie BRP.

In de brief van oktober heb ik aangegeven dat de huidige status van het programma een ander type besturing vergt. In dat kader meldde ik u een gedelegeerd opdrachtgever te hebben aangesteld. Onder zijn leiding hebben personele wijzigingen plaatsgevonden en is het programma geherstructureerd. Het programma bestaat nu uit twee projecten onder zijn rechtstreekse aansturing, te weten het project Ontwerp en Realisatie en het project Communicatie en Implementatie. Verder wordt momenteel Quality assurance3 ingericht, het offertetraject daarvoor nadert zijn voltooiïng. De meting van de productiviteit van het programma door een onafhankelijke partij is in januari 2014 gestart.

De interbestuurlijke stuurgroep (Operatie BRP) die het programma aanstuurt en mij over het programma adviseert, vergadert sinds oktober frequenter. De stuurgroep stuurt nadrukkelijk op financiën en planning, binnen de kaders die ik in mijn brief van oktober heb geschetst. De scope van het programma is definitief vastgesteld in de stuurgroep van december 2014. Afwijkingen daarvan vereisen een nieuw stuurgroepbesluit, en zijn alleen mogelijk als er financiering geregeld is.

In de brief van 28 oktober heb ik gemeld dat de nieuwbouw van de BRP wordt voortgezet en afgerond, maar met een andere technische oplossing die de periode bekort waarin zowel de oude als de nieuwe voorzieningen gebruikt worden. Dat wordt bereikt door een faciliteit te ontwikkelen die de conversie van bijhoudingen en leveringen van GBA-V-formaat naar BRP-formaat en vice versa verzorgt. Deze conversiefaciliteit zal gedurende de transitieperiode beschikbaar zijn voor gemeenten en afnemers. De taakstellende planning en begroting voor de resterende ontwikkelinspanning voor de BRP en de migratievoorzieningen zijn opgesteld en vastgesteld in de stuurgroep Operatie BRP van 27 maart.

Deze begroting (gerekend vanaf oktober 2013) valt binnen de daarvoor beschikbare budgetten die zijn beschreven in mijn brief van 28 oktober 2013: circa € 38 mln. was reeds uitgegeven aan het programma, er is nog circa € 33 mln. benodigd om operatie BRP af te ronden en daarnaast is nog € 4 mln. beschikbaar op de post onvoorzien (totaal € 37 mln. aan budget beschikbaar).

Als bijlage bij deze brief vindt u een rapportage die het programma mij heeft doen toekomen4. Ik heb de stuurgroep gevraagd mij op deze manier halfjaarlijks te informeren over de voortgang en ik zal uw Kamer daarover steeds informeren. In de rapportage laat het programma onder meer zien wat gerealiseerd is in de afgelopen periode. Deze eerste rapportage is tevens een ijkpunt voor de volgende rapportages.

Het programma zal daarnaast periodiek een werkende versie van de migratievoorzieningen en de BRP opleveren zodat de behaalde resultaten en geboekte voortgang tastbaar en zichtbaar zijn. De oplevering van de eerste werkende onderdelen (van de migratievoorzieningen) is voorzien voor mei en september 2014. De eerste oplevering van werkende onderdelen van de BRP is voorzien voor begin 2015. In de voornoemde rapportage worden alle tussentijdse opleveringen genoemd.

Op basis van deze eerste rapportage in deze vorm concludeer ik dat het programma na een moeilijke periode weer op de goede weg is door krachtige sturing, gecombineerd met heldere afbakening van wat gebouwd moet worden en met nadrukkelijke inzet en betrokkenheid van gemeenten, afnemers, leveranciers en de toekomstig beheerder (agentschap BPR). Een periode waarin het herstructureren van het programma, het bijstellen van het ontwerp en het opstellen van de planning en begroting veel inspanning kostte is achter de rug. De realisatie van de voorzieningen kan nu op volle kracht doorgaan. Conform afspraak zal ik u daarover periodiek blijven berichten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

In ieder geval bij alle faseovergangen, en minimaal twee maal per jaar.

X Noot
2

Door KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten), een van de samenwerkingspartners van het programma.

X Noot
3

Quality Assurance (QA) is een verzamelbegrip voor de handelingen die de kwaliteit van de op te leveren producten en van de besturing moeten verzekeren. Het doel is risico’s en problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Een «code review» op de broncode maakt deel uit van de QA.

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.