27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 426 MOTIE VAN HET LID DE GROOT

Voorgesteld 26 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het principe van geïntegreerde gewasbescherming hanteert;

constaterende dat glyfosaathoudende middelen worden gebruikt voor toepassingen zoals kalenderspuiten, het resetten van grasland en toepassingen vóór oogst (pre-harvest);

van mening dat deze toepassingen geen relatie hebben met bestrijding van organismen en slechts landbouwkundig gemak dienen;

constaterende dat deze toepassingen derhalve op gespannen voet staan met het principe van geïntegreerde gewasbescherming;

constaterende dat Duitse marktpartijen steeds strengere eisen stellen aan het gebruik van glyfosaat en dat het zaak is Nederlandse agrariërs hierop voor te bereiden;

verzoekt de regering, het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor gebruik buiten geïntegreerde gewasbescherming (zoals kalenderspuiten, resetten van grasland en pre-harvest) te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Groot

Naar boven