Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427858 nr. 270

27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 270 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2014

Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het proces van aanpassing van de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen ter verbetering van de naleefbaarheid en handhaafbaarheid van het gewasbeschermingsmiddelengebruik.

In de brief van 5 december 2012 (Kamerstuk 27 858, nr. 137) bent u geïnformeerd dat veel verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen op dit moment nog twee soorten voorschriften bevatten: een wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en een gebruiksaanwijzing (GA), samen het WGGA genoemd. In de loop der tijd zijn de WGGA’s steeds uitvoeriger, maar ook steeds moeilijker leesbaar geworden. Het is voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen lastig geworden om in één oogopslag te zien hoe het middel per teelt gebruikt moet worden en welke restricties en aanwijzingen daarvoor dan gelden. Het doel van het proces is de wettelijke gebruiksvoorschriften eenduidiger, makkelijker leesbaar en dus gebruiksvriendelijker te maken. Dit biedt tegelijkertijd ook meer duidelijkheid voor de toezichthouders van NVWA en waterschappen. Er komt één wettelijk gebruiksvoorschrift (het etiket) per gewasbeschermingsmiddel, dat bestaat uit een duidelijke overzichtstabel volgens een vast format met toepassingsvoorwaarden (spuitfrequentie, dosering etc.) en aanvullende restricties. In het nieuwe format wordt beter aangesloten bij de oorspronkelijk beoordeling van de toelating van het gewasbeschermingsmiddel.

De omzetting van de etiketten gebeurt in drie fasen waarbij alle reeds toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per groep (herbiciden, insecticiden en fungiciden) worden omgezet naar het nieuwe etiket.

Voor de groep van herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen) is het proces reeds afgerond met het van kracht worden van de nieuwe etiketten per 1 januari 2013. Zoals gebruikelijk wordt een aflevertermijn aangehouden tot 1 juli 2014; de opgebruiktermijn loopt tot 1 juli 2015.

Bij de groep van insecticiden en fungiciden zijn er middelen waar het nieuwe format beperkend werkt, omdat sommige gebruiksbeperkingen eerder alleen als gebruiksaanwijzing waren geformuleerd, en op het nieuwe etiket als wettelijk verplicht voorschrift zullen gelden. Uit de impactanalyse van de insecticiden blijkt dat met name in de bedekte teelt van siergewassen, groentegewassen en uitgangsmateriaal de beschikbaarheid van insecticiden sterk wordt beperkt. Dit levert in die teelten problemen op in de bestrijding van ziekten en plagen. In andere teelten is sprake van een zekere impact als gevolg van de omzetting, maar deze is overkomelijk omdat het beschikbare middelenpakket voor deze teelten nog voldoende is.

Ik vind het belangrijk dat de etiketten geüniformeerd worden en dat deze goed aansluiten bij de beoordeling van de toelatingsaanvraag. Maar ik wil ook rekening houden met de gebruikspraktijk bij deze telers. Zij hebben immers in overeenstemming met de geldende voorschriften gehandeld en het is van belang dat ziekten en plagen adequaat bestreden kunnen worden.

Na overleg met de sector heb ik besloten de inwerkingtreding van de nieuwe etiketten voor insecticiden uit te stellen en partijen de gelegenheid te geven passende maatregelen te treffen. Ik verwacht van de sector dat beide partijen de verantwoordelijkheid op zich nemen om in nauw gezamenlijk overleg en terstond te werken aan de nieuwe etiketten voor de insecticiden en fungiciden, zodat de onderstaande termijnen gehaald kunnen worden.

De nieuwe etiketten voor de insecticiden zullen nu op 1 januari 2018 van kracht worden met een (reguliere) aflever- en opgebruiktermijn van resp.

1 juli 2018 en 1 juli 2019.

Voor de fungiciden zal naar verwachting dezelfde problematiek aan de orde zijn als bij de insecticiden. Daarom wordt hiervoor dezelfde werkwijze gevolgd als bij de insecticiden, waarbij de nieuwe etiketten een jaar na die van de insecticiden van kracht zullen worden, te weten op 1 januari 2019 (opgebruiktermijn van oude etiketten tot 1 juli 2020).

Ik heb hieraan de voorwaarde gesteld dat partijen extra emissiereducerende maatregelen treffen bovenop de reeds in de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst aangekondigde maatregelen (teeltvrije zones, driftreducerende maatregelen, zuiveringstechnieken) om de milieudoelstellingen van de nota binnen bereik te houden. Ik heb met LTO Nederland en Nefyto afgesproken dat zij uiterlijk 1 juli a.s. met een Plan van Aanpak komen met aanvullende maatregelen die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater aanzienlijk verminderen, inclusief puntbelastingen. Verder zal het plan van aanpak in moeten zetten op de introductie en uitrol van alternatieve (laag risico-) middelen en methoden ter verdere bevordering van geïntegreerde gewasbescherming.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma