Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227840 nr. 5

27 840
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid

nr. 5
VERSLAG

Vastgesteld 25 september 2001

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen omtrent dit wetvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering de in dit verslag opgenomen vragen en opmerkingen tijdig beantwoordt, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De leden van de fractie van de VVD hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorgestelde wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid. Het voorstel van wet bevat in de eerste plaats een aantal voorzieningen op het terrein van de rijvaardigheid en de rijbevoegdheid.

De leden van de fractie van de VVD vragen zich af welke problemen zich voordeden met de voorziene vrijstelling voor diplomatiek en consulair personeel, waardoor de vrijstelling in de praktijk te beperkt bleek.

Bovendien vragen de leden van de VVD-fractie zich af op basis van welke gegevens is gebleken dat er op verschillende punten van de Wegenverkeerswet 1994 nadere aanscherping dan wel versoepeling nodig was. Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? Zo ja, wie heeft deze evaluatie uitgevoerd?

De voorzitter van de commissie,

Blaauw

De griffier van de commissie,

Roovers


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), voorzitter, Van den Berg (SGP), Biesheuvel (CDA), Rosenmöller (GroenLinks), Valk (PvdA), Van Gijzel (PvdA), Leers (CDA), ondervoorzitter, Feenstra (PvdA), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Giskes (D66), Stellingwerf (ChristenUnie), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), Wagenaar (PvdA), Van der Knaap (CDA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Niederer (VVD), van Bommel (SP), Eurlings (CDA), Herrebrugh (PvdA), J. Ten Hoopen (CDA), Hindriks (PvdA), De Swart (VVD).

Plv. leden: Te Veldhuis (VVD), Bakker (D66), Stroeken (CDA), Halsema (GroenLinks), Waalkens (PvdA), Crone (PvdA), Atsma (CDA), Duivesteijn (PvdA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Voûte-Droste (VVD), Augusteijn-Esser (D66), Slob (ChristenUnie), Geluk (VVD), Luchtenveld (VVD), Spoelman (PvdA), Buijs (CDA), Van Walsem (D66), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Poppe (SP), De Pater-van der Meer (CDA), Depla (PvdA), T. H. A. M. Meijer (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Nicolaï (VVD).