27 830 Materieelprojecten

Nr. 201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2017

Inleiding

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN», dat onderdeel is van het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Begin 2018 zal de Tweede Kamer in een afzonderlijke brief worden geïnformeerd over de verwervingsvoorbereiding van het project «Containers». Ook de verwervingsvoorbereiding van de deelprojecten voor de Voertuigen 12kN is volgend jaar gereed en ook daarover ontvangt de Tweede Kamer een brief.

Het programma DVOW betreft de vervanging van de operationele wielvoertuigen van Defensie die de basismobiliteit vormen van nagenoeg alle eenheden. Het toekomstige wielvoertuigenbestand zal gaan bestaan uit een licht, een middelzwaar en een zwaar type voertuig. Deze worden naar behoefte voorzien van een laadbak met huif of containers met de benodigde functionaliteit (commandovoering, verbindingen, werkplaats, brandstoftransport). De middelzware en zware typen vrachtauto’s worden containerdragers. Het programma bestaat uit acht projecten en behelst de verwerving van in totaal ongeveer 5.800 voertuigen en 1.400 containers.

Overeenkomstig het Defensie Materieel Proces is in het programma DVOW, op grond van de financiële omvang, onderscheid gemaakt tussen gemandateerde en niet-gemandateerde projecten. Bij niet-gemandateerde projecten is de besluitvorming voorbehouden aan de Minister van Defensie die de Tweede Kamer aan het einde van elke DMP-fase met een brief informeert over de voortgang van het project. Daarnaast wordt de Tweede Kamer over deze projecten geïnformeerd via de begroting, het departementale jaarverslag en het jaarlijkse Materieelprojectenoverzicht. Bij gemandateerde projecten geschiedt besluitvorming op ambtelijk niveau en informeert de Minister de Tweede Kamer na de A-brief alleen nog via de begroting, het departementale jaarverslag en het jaarlijkse Materieelprojectenoverzicht.

De projecten «Voertuig 7,5kN», «Brandstofcontainers», «Containerhefmiddel» en «Voertuig Quad» zijn gemandateerd.

De overige vier projecten zijn niet gemandateerd:

  • (1) Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN;

  • (2) Containers;

  • (3) Voertuig 12kN Air Assault;

  • (4) Voertuig 12kN overig.

Realisatie en fasering

Het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» behelst de levering en het onderhoud van 2.037 middelzware en zware operationele vrachtauto’s en trekkers, waarvan een deel is voorzien van een laadbak met een laadlift, kraan of personeelsmodule. Alle voertuigen zijn geschikt voor het transport van containers. Er zijn opties in het contract opgenomen om meer voertuigen 50kN, 100kN, 150kN aan te schaffen dan aanvankelijk gepland, indien daaraan alsnog behoefte ontstaat. Tevens bevat het contract opties voor additionele artikelen, ondermeer achteruitrijcamera’s, sneeuwkettingen en opbergkisten.

De levering en het onderhoud van de voertuigen voor de komende tien jaar zijn als één geheel aanbesteed, overeenkomstig de Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV). De leverancier draagt hierdoor, behalve tijdens missies, het financiële risico voor de beschikbaarheid van de voertuigen. Een deel van het onderhoud wordt uitgevoerd bij de industrie en een deel door militaire monteurs op defensielocaties onder toezicht van de industrie. Daarbij is de leverancier contractueel verplicht reservedelen, documentatie en speciale gereedschappen beschikbaar te stellen en te beheren. In het contract is een optie opgenomen om het onderhoud twee maal met vijf jaar te verlengen.

Voor de ondersteuning van missies draagt de leverancier zorg voor de opleiding van de militaire monteurs. Daarnaast dient hij, op basis van een afzonderlijke opdracht van Defensie, een op de missie afgestemd pakket reservedelen samen te stellen en te leveren. Tijdens de missie is Defensie zelf verantwoordelijk voor de opvoer van de reservedelen en het uitvoeren van het onderhoud.

De nieuwe voertuigen voldoen aan de laatste richtlijnen op het gebied van arbo en milieu, zoals de emissienorm voor dieselmotoren en de richtlijnen voor de geluidsreductie. De infrastructurele aanpassingen die nodig zijn voor het gebruik en het onderhoud van deze voertuigen worden gefinancierd uit het projectbudget.

Als het contract midden 2017 wordt getekend, worden de eerste voertuigen in het vierde kwartaal van 2018 geleverd. Defensie ontvangt de laatste voertuigen in 2022.

Overige aspecten

Industriële participatie

Met het Ministerie van Economische Zaken is vastgesteld dat voor het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» industriële participatie niet vereist is.

Internationale samenwerking

Zoals ik u in de C-brief van 3 juli 2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105) reeds meldde, hebben pogingen tot internationale samenwerking niet tot een positief resultaat geleid. Ook nader onderzoek tijdens de verwervingsvoorbereiding heeft niet tot veranderde inzichten geleid.

Sourcing

Voor de instandhouding wordt gebruikgemaakt van de sourcingvorm «Samenwerking met de industrie». Het contract voorziet daarom in de mogelijke overname van defensiepersoneel door de industrie. Vanwege de voorziene tekorten aan technisch personeel en door natuurlijk verloop verwacht Defensie echter geen overtolligheid. Wel wordt rekening gehouden met verandering van standplaats als gevolg van de concentratie van het onderhoud bij Defensie op zes kazernes. Defensie bespreekt met de Centrales van Overheidspersoneel de voorwaarden waaronder in voorkomend geval defensiepersoneel overgaat naar de marktpartij.

Financiële aspecten

Investering

Het project «Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN» wordt gefinancierd uit het programmabudget DVOW. In de commercieel-vertrouwelijke bijlage is een overzicht opgenomen van de investeringsuitgaven1.

Exploitatie

De exploitatiekosten zijn aan de hand van een analyse van de levensduurkosten vastgesteld. In de commercieel-vertrouwelijke bijlage bij deze brief is het geraamde bedrag opgenomen2.

Tot slot

Ik ben voornemens het contract met de leverancier, Scania, midden 2017 te sluiten. Met de verwerving van ongeveer 2.000 middelzware en zware operationele wielvoertuigen wordt een deel van het wagenpark vernieuwd. Het resterende deel van het wagenpark wordt vanaf volgend jaar door middel van de overige DVOW-projecten vervangen, waarna Defensie weer zal beschikken over kwalitatief goede voertuigen voor haar operationele eenheden.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven