Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127665 nr. 26

27 665
Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

nr. 26
WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR DE REGERING

Ontvangen op 5 juli 2001

Het voorstel van wet zoals dit luidt na de daarin tot en met 3 juli 2001 aangebrachte wijzigingen (stuk nr. 25) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 24, tweede lid, wordt «50» vervangen door: 51.

B

In de artikelen 43, onderdeel L, onder 1, 46, onderdeel D, onder 1 en 2, 48, onderdeel E, 50, onderdeel E, 52, onderdeel E, 61, onderdeel L, onder 1, 65, onderdeel C, onder 1, 67, onderdeel E, onder 1 en 69, onderdeel B, onder 1, wordt «54» telkens vervangen door: 55.

C

Artikel 57 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het in onderdeel Va voorgestelde artikel 33a wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt na «sluiten» een komma ingevoegd en «deze werkgever» vervangen door: zijn werkgever.

b. Voor de tweede volzin wordt het cijfer «3» geplaatst ter aanduiding van het derde lid.

c. In het vierde lid wordt na «artikel» een komma geplaatst.

2. In de onderdelen BBa, onder 1, en in BBb, onder 1, vervalt telkens het cijfer «1» voor de tekst.

D

In artikel 78, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 11a, eerste lid, en in onderdeel D, onder 1, «30» telkens vervangen door 28.

E

In artikel 90, onderdeel A, onder 1, wordt «hoofdstuk 5» vervangen door: hoofdstuk 4.

F

Artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. Na «38» wordt ingevoegd: van de.

b. «onderdeel b» wordt vervangen door: onderdeel c.

c. «zevende en achtste lid» wordt vervangen door: zesde en zevende lid.

2. In onderdeel b, wordt «Indien het bij koninklijke boodschap van .. 2001 ingediende voorstel van Wet verbetering poortwachter (Kamerstukken II 2000/2001, .)» vervangen door: Indien het bij koninklijke boodschap van 20 april 2001 ingediende voorstel van Wet verbetering poortwachter (Kamerstukken II 2000/2001, 27 678).

Toelichting

Als gevolg van het aannemen van enige amendementen zijn enkele technische wijzigingen noodzakelijk. Met de onderhavige door de regering voorgestelde wijzigingen wordt hierin voorzien. Daarnaast is een enkele technische verbetering (vernummering) doorgevoerd en is een enkele redactionele omissie hersteld.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst