27 659 Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)

S/ Nr. 118 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 december 2011.

De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 7 februari 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2011

Hierbij zend ik u artikel III van het Besluit van 1 december 2011, houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, het Zorgindicatiebesluit en het Uitvoeringsbesluit Wtzi in verband met het treffen van een overgangregeling voor een tijdelijke aanspraak op ADL-assistentie (Stb. 593)1. De datum van inwerkingtreding van artikel III van dit besluit wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen), en biedt uw Kamer de gelegenheid binnen dertig dagen kenbaar te maken dat de in artikel III van het besluit geregelde materie bij wet dient te worden geregeld. In dat geval blijft inwerkingtreding achterwege en wordt zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend.

Artikel III van het besluit strekt tot een technische wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wtzi. Deze technische wijziging is nodig vanwege de in artikel I van het voorgelegde besluit geregelde overgangsbepaling voor verzekerden die in een ADL-woning wonen. Met deze technische wijziging worden de betrokken aanbieders als toegelaten aangemerkt.

Vanwege het kerstreces van beide Kamers van 22 december respectievelijk 23 december 2011 tot en met 16 januari 2012 zal ik, als beide Kamers niet aangeven dat de in artikel III geregelde materie bij wet geregeld moet worden, de voorbereidingen voor het koninklijk besluit 23 dagen na afloop van het kerstreces in gang zetten.

Ingevolge artikel IV, tweede lid, van het besluit werkt artikel III terug tot en met 1 januari 2012, het tijdstip waarop de artikelen I en II in werking treden.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven