27 625 Waterbeleid

Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 mei 2021

Hierbij stuur ik u de rapportages De Staat van Ons Water en Staat van de Drinkwaterbronnen1. Gerapporteerd wordt over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Voor deze onderwerpen bestaat een wettelijke rapportageplicht.

De Staat van Ons Water

De Staat van Ons Water is een gezamenlijke rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW): het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

De partners van het Bestuursakkoord Water stellen deze rapportage op ter verantwoording aan de Tweede Kamer. Desgewenst is meer informatie te vinden via de links in de tekst.

De website www.onswater.nl geeft op laagdrempelige wijze publieksinformatie over de belangrijkste waterthema’s. De Staat van Ons Water is op deze website te downloaden.

Staat van de drinkwaterbronnen

Om invulling te geven aan mijn toezegging van 4 november 2020, Kamerstuk 27 625, nr. 523 is de Staat van de Drinkwaterbronnen als bijlage bij deze brief gevoegd. In dit rapport brengt het RIVM in beeld wat de huidige toestand is van de drinkwaterbronnen in Nederland. Het rapport is gebruikt voor het opstellen van de Beleidsnota drinkwater 2021–2026 die uw Kamer op 23 april jl. heeft ontvangen (Kamerstuk 27 625, nr. 530). Ik verwijs naar deze nota voor het beleid t.a.v. de drinkwaterbronnen voor de komende beleidsperiode.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven