Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027625 nr. 490

27 625 Waterbeleid

Nr. 490 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

Hierbij bied ik u het rapport Drinkwaterkwaliteit 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan1. In het rapport beoordeelt de ILT of de kwaliteit van het drinkwater in Nederland voldoet aan de vastgestelde normen uit het Drinkwaterbesluit.

In 2018 hebben de drinkwaterbedrijven als onderdeel van het wettelijk meetprogramma bijna 640.000 metingen uitgevoerd. Bij 99,9% van de genomen monsters voldeed het drinkwater aan de wettelijke normen. De geconstateerde normoverschrijdingen hebben niet geleid tot gevolgen voor de volksgezondheid. De ILT oordeelt dat de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed zijn nageleefd.

De ILT baseert haar rapportage op de resultaten van de controles van de drinkwaterkwaliteit door de drinkwaterbedrijven in Nederland. De kwaliteit wordt getest na de laatste zuiveringsstap en op verschillende plaatsen op tappunten in het distributiegebied. Meetgegevens worden jaarlijks op grond van de Drinkwaterwet aan de ILT gerapporteerd.

Naar aanleiding van het signaal dat de Gezondheidsraad begin november 2019 gaf in haar advies «Loodinname via kraanwater» (Bijlage bij Kamerstukken 27 625 en 32 793, nr. 486) heeft de ILT voor de parameter lood in het distributienet een analyse uitgevoerd van de individuele loodmetingen, die de drinkwaterbedrijven hebben uitgevoerd van 2014 tot en met 2018. In 95 van de 8.820 monsters bleek het loodgehalte hoger dan de norm van 10 µg/l. Deze overschrijdingen worden veelal veroorzaakt door nog aanwezige loden leidingen en loodhoudende kranen in de binneninstallaties van woningen.

Naast het wettelijk meetprogramma onderzoeken de drinkwaterbedrijven het drinkwater ook na werkzaamheden, klachten en incidenten. Als zij hierbij een normoverschrijding vinden, melden zij dit aan de ILT. In 2018 heeft de ILT 181 meldingen van normoverschrijdingen ontvangen. De door de bedrijven genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de volksgezondheid niet in het geding is geweest. De veelal incidentele normoverschrijdingen binnen het wettelijk meetprogramma zijn door de drinkwaterbedrijven eveneens effectief aangepakt.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl