27 625 Waterbeleid

Nr. 422 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2018

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering (de «enveloppe») van € 275 mln voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Hierbij informeren wij uw Kamer over de wijze waarop wij met deze enveloppe een impuls willen geven aan belangrijke dossiers binnen het natuur- en waterkwaliteitsbeleid.

Chemische stoffen uit het water

Onze maatschappij stelt hoge eisen aan water voor o.a. drinkwater, industrie en landbouw. Het Regeerakkoord constateert dat de hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoon verstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater de laatste jaren is toegenomen. Het kabinet heeft daarom beleid geformuleerd en bijvoorbeeld ingezet op een ketenaanpak voor medicijnresten (Kamerstuk 27 625, nr. 408). Het kabinet zet € 70 mln extra in voor bronmaatregelen en extra zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Voor dit onderdeel tekent de Minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Daarnaast gebruiken we € 10 mln voor monitoring en onderzoek als onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Het gaat dan met name om diverse nieuwe chemische stoffen, die een bedreiging kunnen vormen voor de waterkwaliteit, en om het inzichtelijk maken van de resterende opgaven om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. De middelen worden bij Voorjaarsnota 2018 toegevoegd aan het Deltafonds.

Natuur en waterkwaliteit in de grote wateren

In 2017 hebben wij een verkenning laten uitvoeren naar de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in de grote wateren. Op grond hiervan hebben wij de ambitie om tot 2050 diverse maatregelen te treffen die nodig zijn om te komen tot toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met krachtige economie. Wij willen een betekenisvolle stap zetten in de realisering van deze ambitie. Wij voeren regie in de realisatie van de ambitie door een programmatische aanpak te starten en aan te sluiten op lopende gebiedsprocessen, waarbij overheden, marktpartijen, natuurorganisaties en stakeholders worden uitgenodigd te komen met gezamenlijke voorstellen voor samenwerking, programmering en cofinanciering.

Uit de verkenning blijkt dat de ecologische problematiek in de Grevelingen en de Eems-Dollard het meest urgent is. Het kabinet zal daarom € 75 mln inzetten voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam om het water in de Grevelingen te kunnen verversen. Het rijk zet zich samen met de regio in om garant te staan voor de resterende risico-reservering. Samen met de reeds door rijk en regio toegezegde bedragen is hiermee voldoende budget beschikbaar voor de uitvoering (Kamerstuk 33 531, nr. 7). Bij de voorbereiding van de uitvoering zullen regionale partijen met het Rijk de mogelijkheden verkennen om tevens ruimte te bieden voor een getijdencentrale om duurzame energie op te wekken.

Voor het Waddengebied willen we € 16 mln investeren in een kwelderproject Eems-Dollard, faciliteren van de beheerautoriteit Waddenzee en onderzoek vanuit de Gebiedsagenda Wadden. Het kwelderproject vermindert de vertroebeling van het water, doordat slib wordt afgevangen, en creëert leefgebied voor doelsoorten. Dit zal bovendien positief bijdragen aan de vergunningverlening voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld Groningen Seaport. In het Regeerakkoord is afgesproken om te komen tot één beheerautoriteit voor de Waddenzee. Uw Kamer is geïnformeerd hoe het Kabinet hier invulling aan wil geven (Kamerstuk 29 684, nr. 154). We willen de beheerautoriteit Waddenzee faciliteren bij de ontwikkeling en uitvoering van een integraal beheerplan voor betere bescherming van natuur en duurzame visserij. En we dragen bij aan onderzoek vanuit de Gebiedsagenda Wadden, om samen met regionale partijen maatregelen uit te werken.

Ook stellen we € 1 mln beschikbaar om samen met regionale partijen te onderzoeken wat de verschillende kansrijke maatregelen zijn voor verdere verbetering van het Markermeer. Tot slot is € 3 mln nodig voor programmakosten om bovengenoemde onderdelen in uitvoering te brengen. De middelen worden bij Voorjaarsnota 2018 toegevoegd aan het Deltafonds.

Nitraatrichtlijn en omgeving Natura 2000 gebieden

Voor de uitvoering van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gebruiken we € 60 mln. Hierbij denken wij onder andere aan kennisverspreiding van goede landbouwpraktijk, bijvoorbeeld via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het 6e Actieprogramma en daarin benoemde maatregelen zijn de basis om voor Nederland opnieuw een uitzondering («derogatie») te verkrijgen.

In het Interbestuurlijk Programma, dat op 14 februari jongstleden naar uw Kamer is gestuurd, is de opgave «Naar een vitaal platteland» opgenomen (Kamerstuk 29 362, nr. 266). In deze opgave wordt geschetst dat de grote structurele veranderingsopgaven in het landelijk gebied vragen om een integrale, regiospecifieke benadering, waarbij opgaven voor landbouw, natuur, kwaliteit van de leefomgeving, milieu en water (nog) meer hand in hand gaan en in samenhang met elkaar worden opgepakt. Provincies en het Ministerie van LNV hebben het voortouw bij de verdere uitwerking om met kansrijke gebieden aan de slag te gaan, waarbij gedacht wordt aan gebieden rondom Natura2000, veenweidegebieden en gebieden met een hoge veedichtheid. Voor de integrale aanpak van de veranderingsopgaven in het landelijk gebied willen wij vanuit deze enveloppe € 40 mln inzetten.

Vervolg

Met deze projecten gaat het Kabinet een flinke stap zetten in het verder verbeteren van natuur en waterkwaliteit. De Ministeries van IenW en LNV zullen de goede samenwerking bij de invulling van de middelen uit de enveloppe Natuur en Waterkwaliteit voortzetten bij de concrete uitwerking. Dat doen we samen met alle betrokken partijen. Wij zullen uw Kamer zo spoedig mogelijk aanvullend informeren over de verdere uitwerking.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven