27 625 Waterbeleid

Nr. 287 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2013

Op 28 februari 2013 ontving ik uw verzoek om uw Kamer schriftelijk te informeren over de redenen van de inbreukprocedure door de Europese Commissie inzake de terugwinning van de kosten van waterdiensten uit de Kaderrichtlijn Water en mijn visie hierop.

De Europese Commissie hanteert nadrukkelijk het principe dat alle documenten in een dossier dat nog niet is afgerond, strikte vertrouwelijkheid behoeven. Dit geldt ook voor correspondentie in het kader van een inbreukprocedure. Omdat uw verzoek betrekking heeft op informatie uit het met redenen omkleed advies en de voorgenomen reactie van Nederland, is hierop ook strikte vertrouwelijkheid van toepassing.

Ik zal het antwoord op uw verzoek vertrouwelijk ter inzage leggen bij uw Kamer.1

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven