27 625 Waterbeleid

Nr. 268 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2012

Hierbij stuur ik u Water in beeld, de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid in Nederland1. In deze uitgave wordt met name ingegaan op de uitvoering van de acties uit het Nationaal Waterplan 2009–2015 en het Bestuursakkoord Water over het jaar 2011.

Zoals ik heb toegezegd in het overleg met Uw Kamer op 5 december 2011 (Kamerstuk 33 000 XII, nr. 109) en op 4 april 2012 (Kamerstuk 27 625, nr. 266) wordt in deze voortgangsrapportage aandacht besteed aan de verdrogingsproblematiek (paragraaf 3.2) en aan de tariefontwikkeling bij de waterschappen (hoofdstuk 6). Gaarne verwijs ik u naar de desbetreffende tekst in Water in beeld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven