27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland massaal data over patiënten worden opgeslagen en uitgewisseld;

constaterende, dat na verwerping van het wetsvoorstel over het epd dit vooral ongereguleerd plaatsvindt;

van mening, dat dit buitengewoon onwenselijk is en slecht voor de privacy en de bescherming van de patiënt;

verzoekt de regering op zeer korte termijn samen met patiënten- en consumentenorganisaties, met beschermers van de privacy zoals het CBP, met de zorgaanbieders en eventueel met politici uit de Eerste en de Tweede Kamer om tafel te gaan zitten en voorstellen te formuleren voor een passend wettelijk kader voor de opslag en uitwisseling van zorggegevens in Nederland, waarbij de regierol stevig bij de patiënt/cliënt komt te liggen;

verzoekt de regering tevens hiervan voor het einde van het zomerreces 2011 verslag uit te brengen aan de Staten-Generaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Kuiken

Voortman

Naar boven