27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN GERBRANDS

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de burger eigenaar is van zijn/haar medische gegevens;

overwegende, dat volgens de minister expliciete toestemming van de burger de wettelijke basis vormt voor uitwisseling van medische gegevens;

constaterende, dat een procedure van toestemming, het zogenaamde «opt-insysteem» nodig is om expliciete toestemming te verkrijgen;

overwegende, dat de minister aangeeft dat een opt-insysteem mogelijk is;

verzoekt de regering indien zij besluit om landelijke gegevensuitwisseling voort te (laten) zetten, dan enkel te werken met uitdrukkelijke toestemming via de opt-insystematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Gerbrands

Naar boven