Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927529 nr. 168

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2019

Met deze brief informeer ik u over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze regeling, eerder aangekondigd in Programma Langer Thuis, heeft als doel om e-health toepassingen die ondersteuning of zorg faciliteren voor cliënten met een chronische ziekte of beperking en die thuis wonen, op te schalen en te borgen. Zo kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen.

Achtergrond

Inzet van E-health kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg. Zo kan een mantelzorger op afstand in de gaten houden hoe het met zijn naaste met dementie gaat. Een oudere kan door het benutten van communicatieplatforms direct een vraag aan betrokken professionals stellen of in contact blijven met buurtgenoten. Door slimme inzet van e-health kunnen professionals meer tijd overhouden voor goede ondersteuning en zorg voor mensen (én wordt de druk op de arbeidsmarkt verlicht). Om deze redenen zet ik in Programma Langer Thuis in op het op grotere schaal gebruiken van e-health.

Ondanks de toegevoegde waarde en de toename van het aantal innovatieve toepassingen, blijken in de praktijk barrières te bestaan voor ouderen, professionals, aanbieders van ondersteuning en zorg en inkopers om op grotere schaal met e-health toepassingen te gaan werken. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe ze de e-health toepassing gebruiken1. Werkprocessen en inkoopcontracten vragen vaak aanpassing. De SET draagt bij aan de verlaging van de transitiekosten die de omschakeling naar het gebruik van e-health met zich mee brengt.

Inhoud van de SET

De SET richt zich op opschaling en borging van het gebruik van bestaande e-health toepassingen. Voor ouderen, maar ook voor andere mensen met een chronische ziekte of beperking die thuis wonen. Er zijn al veel e-health toepassingen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor deze mensen. Ik wil graag dat die voor meer cliënten beschikbaar komen als onderdeel van de reguliere ondersteuning en zorg. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz- zorg thuis kunnen samen met één (of meer) inkopers van ondersteuning en zorg een aanvraag indienen. Zij worden vanaf begin af aan gestimuleerd om te werken aan het borgen van het gebruik van e-health in de werkprocessen en aan het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging. VitaValley ondersteunt hierbij, door initiatieven (bij knelpunten) met praktische ondersteuning van elkaar te laten leren, masterclasses te organiseren en een expertpool ter beschikking te stellen. Op deze manier worden initiatieven begeleid om de e-health toepassing, nadat de financiering vanuit de SET stopt, te blijven gebruiken en te borgen.

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die samenhangen met de aanschaf en het gebruik van de e-health toepassing, zoals het trainen van cliënten en professionals, het maken van een business case en het aanpassen van werkprocessen. Er wordt subsidie verstrekt voor een deel van de kosten, aanvragers betalen een substantieel deel van de kosten die zij maken zelf. De SET richt zich niet op e-health die vooral gericht is op de verplaatsing van ziekenhuis zorg naar huis of op de uitwisseling van (medische) gegevens. Daar zijn andere middelen voor beschikbaar.2

RVO voert de SET in samenwerking met ZonMw, uit. De regeling wordt voor het einde van januari in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 1 maart 2019 gaat de regeling open voor aanvragers. Gedurende de looptijd van de SET tot 1 januari 2022, is er in totaal 90 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 280 initiatieven ondersteund worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

In de brief van 4 december 2018 met Kamerstuk 27 529, nr. 165 en in de brief van 18 mei 2018 met Kamerstuk 27 529, nr. 156 heb ik u geïnformeerd over het programma Zorg van Nu en het traject om digitale vaardigheden van professionals en patiënten te vergroten. Beiden worden gedekt uit de middelen van het Regeerakkoord.

X Noot
2

Het gaat hierbij om InZicht en het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische zorg. De subsdieregeling InZicht richt zich op het ontsluiten en uitwisselen van (gezondheids)gegevens in tussen de cure- en care-sector. Het is mijn voornemen de regeling in 2019 open te stellen. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg zijn transformatiemiddelen beschikbaar gesteld om voor de ziekenhuizen en klinieken de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek te faciliteren. Verplaatsing van ziekenhuiszorg naar zorg in de eerste lijn of naar huis, indien gewenst met behulp van e-Health, kan daar onderdeel van uitmaken.