Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201827529 nr. 151

27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Nr. 151 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2017

Jaarlijks voeren Nictiz en Nivel een e-health monitor uit waarin de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland in kaart worden gebracht. Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris, de e-health monitor 20171.

De rapportage laat zien dat er een stijgende lijn is in de mogelijkheid van online inzage door patiënten met name bij medisch specialisten, en dat deze toename ook zichtbaar is bij verpleegkundigen in de ouderenzorg. Daarnaast nam de mogelijkheid voor patiënten om via internet binnengekomen uitslagen van onderzoeken en laboratoriumbepalingen in te zien sterk toe. Ditzelfde geldt voor het online kunnen inzien van voorgeschreven medicatie. Anderzijds lijkt er bij huisartsen een daling te zijn van de wenselijkheid van online inzage. Het aanbod en gebruik van beeldbellen en domotica bleef stabiel, maar wordt nog maar zeer beperkt gebruikt door patiënten, terwijl een derde aangeeft beeldbellen wel te willen gebruiken als aanvulling op reguliere zorg.

Via de voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing zullen wij u informeren over de interpretatie van de monitor en over lopende en nieuwe acties.

Tot slot zullen veel organisaties in de e-healthweek 2018 (van 20 januari tot en met 26 januari) hun krachten bundelen om mogelijkheden van e-health te demonstreren aan burgers en zorgprofessionals, en van elkaar te leren bij de toepassing ervan. Ik nodig Kamerleden van harte uit om deze week één van de locaties en evenementen in het land te bezoeken. In december zullen de diverse evenementen zichtbaar worden op de website www.ehealthweek.net.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl