27 428 Beleidsnota Biotechnologie

Nr. 369 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2020

Op 10 december 2019 nam de Kamer de motie van het lid Moorlag (Kamerstuk 27 858, nr. 498) aan, waarin wordt verzocht juridische expertise in te winnen over de mogelijkheid spuitvrije zones in te stellen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vervolgens besloten prof. mr. N.S.J. Koeman te verzoeken een paper op te stellen met een analyse en een advies over de juridische mogelijkheden met betrekking tot spuitvrije zones. Hierbij bied ik u een exemplaar van deze paper aan1.

De voorzitter van de commissie, Kuiken

De griffier van de commissie, Haveman-Schüssel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven