27 426
Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

nr. 59
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BELINFANTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 14 maart 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 36 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 36a

Drie jaar na inwerkingtreding van deze wet wordt in artikel 13, eerste lid, «1 juli» vervangen door: 15 maart.

Toelichting

Dit amendement vervroegt de datum waarop een ZBO zijn jaarverslag moet inleveren bij de minister van 1 juli naar 15 maart. De datum van 15 maart geldt nu reeds voor de ZBO's die onder de Wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen vallen (artikel 49, lid1). Het naar voren halen van deze inleveringsdatum is wenselijk met het oog op de behandeling van de jaarverslagen door de Tweede Kamer op de derde woensdag in mei. Aanbieding door de ZBO's van de jaarverslagen voor 15 maart, betekent dat de minister de relevante gegevens uit deze jaarverslagen kan verwerken in zijn departementale jaarverslag. Aangezien ZBO's hun interne bedrijfsvoering op deze vervoegde datum zullen moeten aanpassen, zal voor lid 1 van artikel 13 een overgangstermijn van drie jaar gelden.

Belinfante

Naar boven