Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200527295 nr. 74

27 295
Positionering algemene ziekenhuizen

nr. 74
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 januari 2005

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht mij per brief (VWS/04/87/LS) geen onomkeerbare beslissingen te nemen ten aanzien van de positie van het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam. De commissie wil daarover na het kerstreces overleg voeren.

Agis en ZN/KPZ regiovertegenwoordiging hebben een brief gestuurd waarin enerzijds melding gemaakt wordt van financiële moeilijkheden bij drie met name genoemde ziekenhuizen in Amsterdam west, anderzijds melden verzekeraars mij dat de door de ziekenhuizen voorgestelde productiegroei niet nodig is. De verzekeraars staan een scenario van selectieve groei en krimp voor. Dat leidt tot capaciteitsaanpassing en taakherschikking. Twee bloeiende goed geoutilleerde medische centra met een gezond financieel perspectief is te prefereren boven drie in problemen verkerende ziekenhuizen. Voor het Slotervaartziekenhuis moet gedacht worden, aldus de verzekeraars in hun brief, aan een afgeslankte kliniek waar nieuwe mogelijkheden voor innovatieve zorg een kans krijgen.

In mijn antwoord op de brief van verzekeraars heb ik aangegeven de analyse rond de overcapaciteit te delen, moeilijke keuzes zullen gemaakt moeten worden. VUMC heeft inmiddels stappen ter sanering van de bedrijfsvoering genomen. Functionele decentralisatie betekent dat verzekeraars gedifferentieerde productieafspraken met de betrokken ziekenhuizen kunnen maken en dat ziekenhuisbesturen verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en continuïteit van hun instelling.

In Amsterdam west gaat het nu juist om het grensvlak tussen productie-afspraken en de continuïteit van instellingen. Gezien de urgentie heb ik zorgverzekeraars gevraagd om de leiding van dit proces te nemen op basis van de door mij onderschreven criteria en steun dat ook maximaal.

Tegen deze achtergrond constateer ik dat van het nemen door mij van onomkeerbare beslissingen ten aanzien van het Slotervaartziekenhuis geen sprake is, ik neem nu immers geen beslissing over dit individuele ziekenhuis. Wel wordt een proces in gang gezet dat de continuïteit raakt. Zoals ik in mijn brief van 11 december 2003 al aangaf moeten de verantwoordelijken in het systeem hun werk doen.

In dat systeem is de minister verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg, de ziekenhuisdirectie voor de continuïteit van de instelling en de verzekeraar voor het maken van productieafspraken ten behoeve van zijn verzekerden. In plaats van over een of meerdere individuele instellingen zou ik met u willen overleggen over de opzet en de werking van het systeem.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst