Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200227293 nr. 13

27 293
Wet op het BTW-compensatiefonds

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HOEK C.S.

Ontvangen 24 januari 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de considerans wordt «gemeenten en provincies» vervangen door: gemeenten, provincies en regionale openbare lichamen.

II

In artikel 1 wordt na onderdeel c en nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: regionaal openbaar lichaam: een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Kaderwet bestuur in verandering;.

III

In artikel 1, onderdelen e en i, wordt na «publiekrechtelijk lichaam» telkens ingevoegd: of regionaal openbaar lichaam.

IV

In artikel 3 wordt na «publiekrechtelijk lichaam» telkens ingevoegd: of regionaal openbaar lichaam.

V

In artikel 5 wordt na «publiekrechtelijk lichaam» ingevoegd: of regionaal openbaar lichaam.

VI

In artikel 7 wordt na «publiekrechtelijk lichaam» telkens ingevoegd: of regionaal openbaar lichaam.

VII

In artikel 8 wordt na «publiekrechtelijk lichaam» telkens ingevoegd: of regionaal openbaar lichaam.

VIII

In artikel 9 wordt na «publiekrechtelijk lichaam» telkens ingevoegd: of regionaal openbaar lichaam.

IX

In artikel 14 wordt onder opschuiving van de punt het volgende zinsdeel ingevoegd: , met uitzondering voor de regionale openbare lichamen, waarvoor deze wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking zal treden.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om regionale openbare lichamen, als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Kaderwet bestuur in verandering, onder de werking van het BTW-compensatiefonds te brengen, met dien verstande dat noch gemeenten en provincies, noch regionale openbare lichamen financieel nadeel ondervinden t.o.v. het voorliggende wetsvoorstel.

Van der Hoek

De Pater-van der Meer

Giskes

Remak