Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200127276 nr. 23

27 276
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering van een stelsel van mestafzetover- eenkomsten

nr. 23
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Voorgesteld 22 februari 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de forfaitaire excretienormen zijn vastgesteld;

overwegende, dat dit grote gevolgen heeft voor voorlopers die door een scherpe voeding een veel lagere excretie per dier hebben;

overwegende, dat «loze contracten» zoveel mogelijk moeten worden voorkomen;

verzoekt de regering, te kiezen voor lagere excretienormen in 2002 en 2003 van 90 procent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies

Stellingwerf

Th. A. M. Meijer

Oplaat