27 250
Regels met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst van samenwerking van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouderschap van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (Overgangswet elektriciteitsproductiesector)

nr. 26
MOTIE VAN HET LID CRONE C.S.

Voorgesteld in het wetgevingsoverleg van 6 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat stimulering van duurzame energie in het algemeen en van biomassa in het bijzonder volgens de doelstelling van de regering bij dient te dragen aan de reductie van de CO2- en andere emissies;

van mening, dat een met biomassa (bij)gestookte Demkolec-centrale aan bovenstaande reductie een bijdrage kan leveren, maar waarschijnlijk tegen hogere, niet-marktconforme kosten;

van mening, dat als gevolg daarvan een eventueel lagere veilingprijs voor Demkolec in redelijkheid een hogere toeslag op de elektriciteitsprijzen voor eindverbruikers rechtvaardigt;

verzoekt de minister een veilingbod voor Demkolec vanuit het oogpunt van te realiseren emissiereducties, het bevorderen van duurzame energie en innovatieve technologie en indien met een redelijke kosteneffectiviteit, serieus in overweging te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Crone

Van den Akker

Voûte-Droste

Van Walsem

Naar boven