Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200027076 nr. 11

27 076
Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (landbouwkundig onmisbare gewasbeschermingsmiddelen)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID GELUK

Ontvangen 22 augustus 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 25c, derde lid, onder a, «De toelating kan éénmaal met ten hoogste twee jaren worden verlengd indien is gebleken dat nog steeds aan de voorwaarden voor toelating is voldaan, en» vervangen door: De toelating kan één of meer malen met ten hoogste twee jaren worden verlengd indien is gebleken dat nog steeds aan de voorwaarden voor toelating is voldaan, met dien verstande dat bij de verlenging moet worden voldaan aan de bij of krachtens wet te stellen voorwaarden voor certificering, en.

Toelichting

De Europese harmonisatie zal op zijn vroegst waarschijnlijk medio 2007 pas worden gerealiseerd. De noodzaak om slechts eenmaal voor ten hoogste een periode van twee jaar een verlenging toe te laten ontbreekt derhalve. Alhoewel prikkels tot innoveren van alternatieve bestrijdingsmiddelen conform het voorgestelde beleid worden onderschreven lijkt het stellen van nadere regels door de regering ten aanzien van certificering een binnen het voorgestelde beleid een meer inpasbaar instrument.

Het onderhavige amendement doet recht aan voorgaande.

Geluk