Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927020 nr. 92

27 020 Aanpak onderwijsachterstanden

Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2019

Basisscholen en gemeenten ontvangen geld om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Deze onderwijsachterstandsmiddelen worden vanaf dit jaar beter verdeeld met behulp van een CBS-indicator. Voor het kerstreces heb ik uw Kamer geïnformeerd over de verbeteringen van het CBS voor de schattingen die zij moeten doen wanneer er weinig bekend is over leerlingen en of hun ouders.1 Zoals ik in mijn brief heb aangegeven worden de schattingen van het CBS betrouwbaarder en tellen kinderen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker automatisch mee in de bekostigingsdoelgroep. Het CBS heeft deze verbeteringen in een rapport verwerkt, dat vandaag gepubliceerd is.2 Dit rapport stuur ik met deze brief aan uw Kamer3.

Daarnaast heeft het CBS vandaag ook de achterstandsscores gepubliceerd op basis waarvan basisscholen komend schooljaar hun onderwijsachterstandsbudget ontvangen. De eerste drie jaar is er nog een overgangsregeling, zodat scholen zich kunnen voorbereiden op het nieuwe budget dat ze zullen ontvangen.

Gedurende het afgelopen jaar hebben verschillende gemeenten aangegeven meer informatie te willen over de kinderen die in hun gemeente meetellen in de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Om de toegekende middelen zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is het voor gemeenten van belang om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden in hun gemeenten het grootst is. Daarom heb ik samen met het CBS online kaarten ontwikkeld waarop per gemeente de spreiding van risico's op onderwijsachterstanden in beeld wordt gebracht op wijkniveau. Deze kaarten zijn vanaf vandaag voor iedereen beschikbaar en zullen gemeenten helpen in de ontwikkeling van hun lokale onderwijsachterstandenbeleid.4

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Kamerstuk 27 020, nr. 91.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

De online kaarten zijn beschikbaar via: https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/.