Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026991 nr. 561

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 561 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR MEDISCHE ZORG EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 november 2019

Hierbij bieden wij u de tweede, halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan1 van het Actieplan Voedselveiligheid dat op 21 december 2018 aan uw Kamer is gestuurd (Kamerstuk 26 991, nr. 563). Het actieplan is opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager in juni 2018 over het fipronil-incident. Uw Kamer heeft op 19 april 2019 de eerste voortgangsrapportage ontvangen.

De voorliggende rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de acties uit het Actieplan Voedselveiligheid. In de rapportage zijn de activiteiten van de eierketen, de NVWA en de Ministeries van LNV en VWS van het afgelopen half jaar beschreven. Partijen stemmen de uitvoering van de acties regelmatig onderling af. Daarnaast vindt ieder half jaar een voortgangsoverleg op bestuurlijk niveau plaats waar LNV, VWS, NVWA en betrokken partijen uit de eierketen aan deelnemen.

Enkele hoofdpunten en ontwikkelingen uit de voortgangsrapportage brengen we onderstaand graag onder uw aandacht.

IKB Ei aangemeld bij Ketenborging.nl

De inspanningen van de eiersector waren het afgelopen half jaar met name gericht op het uitvoeren van de afgesproken verbeteringen en aanvullingen in het private kwaliteitssysteem voor de Nederlandse eiersector: IKB Ei. Dit heeft erin geresulteerd dat IKB Ei is aangepast en aangemeld bij de NVWA voor acceptatie op Ketenborging.nl. De NVWA is gestart met de beoordeling van IKB Ei voor Ketenborging.nl.

Voor de sector en voor de voedselveiligheid is het van belang dat het huidige deelnemerspercentage aan IKB Ei, dat circa 85–90% van de bedrijven bedraagt, op peil blijft. Ovoned gaat dit monitoren. VWS en LNV zullen daar waar mogelijk de deelname van bedrijven aan IKB Ei als geaccepteerd systeem door Ketenborging stimuleren en richting de afnemersorganisaties het belang van Ketenborging voor de voedselveiligheid onder de aandacht brengen.

Crisismanagement

De partijen uit de eierketen, de NVWA en de Ministeries LNV en VWS hebben op 7 oktober jongstleden een gezamenlijke crisisoefening uitgevoerd waarin de nieuwe crisishandboeken voor voedselveiligheid zijn getest aan de hand van een casus. Het is nuttig gebleken om gezamenlijk te oefenen met de verschillende handboeken en te ervaren hoe in een crisissituatie de partijen handelen. Bij de oefening is veel tijd besteed aan het vroegtijdig uitwisselen van informatie tussen het bedrijfsleven en de NVWA en aan de afstemming tussen alle partijen over de publieke communicatie tijdens een incident- of crisissituatie.

De oefening krijgt binnenkort een vervolg waarbij wordt nagegaan of de crisishandboeken van de sector en van de overheid (NVWA en ministeries) op onderdelen nog aangescherpt en beter op elkaar afgestemd moeten worden.

Versterking zelfregulering voedselketens

Nu de witte vlekken in het kwaliteitssysteem van de eiersector grotendeels zijn aangepakt en de uitvoering van de verbeterpunten van de NVWA en de departementen ook vergevorderd zijn, komt de focus van het actieplan ook te liggen op het borgen van de voedselveiligheid bij de overige voedselketens.

FNLI, CBL en LTO Nederland hebben in afstemming met, en met financiële ondersteuning van de Ministeries van LNV en VWS, het initiatief genomen om het project Private borging voedselketens in te richten. Binnen dit project wordt de verbeteraanpak van de eierketen als leidraad gehanteerd voor de versterking van de zelfregulering in andere voedselketens.

Het project is in juni 2019 van start gegaan en staat onder onafhankelijke leiding van de heer Bart Jan Krouwel. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van de leden De Groot en Geurts over het actief stimuleren van deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen (Kamerstuk 26 991, nr. 543).

De voortgangsrapportage laat zien dat de uitvoering van het Actieplan Voedselveiligheid grotendeels volgens schema wordt uitgevoerd. De acties dragen bij aan een robuust voedselveiligheidssysteem. In het voorjaar 2020 volgt de derde voortgangsrapportage van dit Actieplan.

Wij zullen uw Kamer dit najaar met een separate brief informeren over de acties die voortvloeien uit het advies van ABD-Topconsult «De NVWA; bewaker ook beleidsmaker» van 22 mei 2019 (zie actie 19.3 van het Actieplan). Dit is conform uw verzoek tijdens het Algemeen Overleg NVWA van 23 april jongstleden (Kamerstuk 33 835, nr. 122), geen onderdeel van de voorliggende voortgangsrapportage.

Recent is de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over opkomende voedselveiligheidsrisico’s van 20 juni 2019 aan uw Kamer gestuurd (Kamerstuk 26 991, nr. 554). Het OvV-rapport is mede gebaseerd op bevindingen over het fipronil incident. De vervolgstappen naar aanleiding van het OvV-rapport zullen in samenhang met het Actieplan worden uitgevoerd.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl